اعلامیۀ خبری

وزارت عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان

دفتر سخنگو

کابل – شنبه – اول – میزان  1396

حتی اگر قانون با دو ثلث آرای ولسی جرگه هم به تصویب رسیده باشد، ولسی جرگه تا کنون آن را مستقیما غرض نشر به وزارت عدلیه نفرستاده است. 

با آنکه تاکنون اگر قانون به هر دلیلی توشیح شده هم شمرده شده باشد، حکم نشر آن از جانب رئیس جمهور صادر شده، در صورتی که اصل قانون به وزارت عدلیه سپرده نشده باشد، وزارت عدلیه چه چیزی را به نشر بسپارد.

مصوبات شورای ملی به دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی فرستاده می‌شود و از آنجا غرض توشیح به ریاست جمهوری.

این دفتر رییس جمهور است که مصوبه مجلسین شورای ملی را با خود دارد. همواره قانون همان مسیر شورای ملی، دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی، دفتر رئیس جمهوری و پس از آن، وزارت عدلیه را پیموده است.

 

***

نشانی: سرک پانزدهم وزیر محمد اکبر خان، کوچه سوم، دست چپ

نشانی برقی: aman.reazat@gmail.com/aman.riazat@moj.gov.af

شماره تماس: 00 93 783117080