اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا پیرامون معضله مهاجرین در اروپا

 

                         14 سپتامبر 2015

جهان در ماه  های اخیر شاهد موج تازه مهاجرت صد ها هزار پناهجو از کشور های جنگ زده به اروپا میباشد که بیشترین شان از کشور های سوریه، عراق و افغانستان  میباشند. سرازیر شدن  سیل آسای  این پناهجویان که  قربانیان جنگ و پلان های خشن جیو پولیتیک -استراتیژِک قدرتهای منطقه و بین الملی میباشند،  بر سیاست های کشور های اروپائی و اتحادیه اروپا سایه ضخیم افگنده است و حکومات این کشورها  تحت فشار اجتماعی مجبور گردیده اند توجه جدی بر این معضله بزرگ اجتماعی و بشری مبذول دارند.  ولی با تاٌسف عمیق که  تعداد از دول اروپائی از کسب مسئولیت برمبنای حقوق بین المللی پناهنده گی وقوانین اساسی شان شانه خالی مینمایند وتعداد هم برخورد دوگانه در برابراین  تراژیدی انسانی دارند، در حالیکه خود میدانند که ریشه های جنگ های داخلی ،ارتکاب جرائم سنگین جنگی و بشری و قدرتمند شدن خشن ترین گروه های تروریستی ، بی ثباتی کشورها از کدام منابع آبیاری سیاسی، نظامی و استخباراتی میگردند.

واقعیت تلخ  است که از یک جانب مدعیان دروغین اسلام و دهشت افگنان بین المللی اعم از طالب و داعش و شرکای بین المللی شان به مثابه دشمنان سوگند خورده حقوق مردم و سرزمینهای شان ، همه روزه به کشتار اهالی بیگناه ملکی ادامه میدهند وتراژیدیهای جدید میآفرینند وازجانب دیگرهجوم سیل آسای پناهجویان، ازنظرخطرجانی که صدها کیلومتر فاصله را پای پیاده و یا  با قایق های رابری و یا هم با وسایل ترانسپورتی غیرمطمُین که حوادث دلخراش و تراژیدیهای تلف شدن تعداد زیاد مهاجرین را بوجود آورده وهر روز اتفاق جدید میافتد که یا کشتی مملو ازمهاجران درآب غرق وطعمه امواج توفانی میگردند ویا جسد های سرد شان درکنار سواحل ودر بین وسایل ترانسپورت زمینی پیدا میشوند.

ازمجموع این پناهجویان  متاٌسفانه یک رقم بیست فیصد آن متعلق به هموطنان افغان ما میشود که بخشی از همین تراژیدی ها ی دلخراش را نیز متحمل گردیده اند.

در این مقطع زمانی جرایم ضد بشری و جنایات جنگی و کشتار اهالی ملکی ناشی از جنگ های تحمیلی داخلی که همه روزه انجام میآبد، دلیل بزرگ  مهاجرت ها را تشکیل میدهد، هر انسان حق دارد با خود و خانواده اش در مصئونیت و امنیت و در سایه حاکمیت قانون زنده گی نماید. زمانیکه یک دولت توانائی ارائه این دو اصل مهم را نداشته باشد، انسان مجبوربه ترک خانه ودیار خود میگردد که این مساٌله امروز با ضعف و نا کارائی دولت به اصطلاح وحدت ملی افزایش بی سابقه را در 14 سال اخیر بخود گرفته است. بیکاری،بی اعتمادی ، بی باوری و عدم اطمینان از آینده هم  یکی از عوامل مهاجرت ها در کشور ما میباشد.

عوامل متذکره و مداخلات خارجی در امور داخلی کشور ها منجمله  وطن عزیز ما افغانستان را به سرزمین فاجعه دوامدار حقوق بشر مبدل ساخته اند و اساسی ترین حق انسانی یعنی هستی و زنده گی انسانان این کشور ها  در معرض تهدید وخطرات جدی قرار دارد.

سیل مهاجرت های ناشی از جنگ های تحمیلی و جرایم اشد ضد بشری و جنگی، عمدتاٌ در کشور های مانند سوریه، عراق و افغانستان خاطره ” غروب اعظم” اروپا را در اذهان آنان باید  تداعی نماید ، ولی با این تفاوت که جرایم ضد انسان و انسانیت اکنون در کشور های اسلامی ، توسط دلالان اسلام و بر ضد مسلمانان ، بصورت سازمانداده شده انجام میآبد که برای قربانیان این جرایم راه دیگری جز ترک خانه و کاشانه و در پی مصونیت و امنیت بدیل دیگر وجود ندارد.

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با درک مسئولیت مسلکی و هموطنی ، ضمن بیان این واقعیت که کشور ما در آتش جنگ اعلام ناشده  پاکستان  ، جنایات دلالان اسلام و حامیان بین المللی شان که در عقب پرده نشسته و پلان در دست داشته شان را رهبری میکنند،  میسوزند و مردم ما بخاطر  عدم امنیت و مصئونیت مجبور به ترک کشور میشوند، وظیفه خویش میداند که در چنین وضعیت دشوار صدای رسای خود را در دفاع از هموطنان مهاجر جدید الورود و حقوق بشری شان بلند نماید و هر گونه همکاری و مساعدت  انجمن را در حدود امکانات  و صلاحیت های خویش به آنها اعلام نماید.

 

شورای رهبری و هیاٌت اجرائیه انجمن از تمام اعضای محترم خویش صمیمانه تقاضا مینماید تا:

 

یک: برای هر گونه همکاری در پروسه معاونت با هموطنان ما در کشور های اروپائی آماده بوده با مراجع ونهاد های کمکی و پناهنده گی همکاری نمایند و همچنان پیرامون این مساٌله در تماس با شعبات انجمن در کشور ها و شورای رهبری و کمیته اجرائیه باشند.

دو: شعبات انجمن در کشور ها و اعضای محترم انجمن با برنامه های اعتراضی در دفاع از حقوق مهاجران افغان با نهاد های مربوطه همکاری نموده  در سازماندهی این نمایشات اعتراضی قویاٌ سهیم گردند.

 

سه- هموطنان مهاجر ما  در صورت که به مشورت و کمک های حقوقی منجمله تماس با وکلای مدافع در عرصه پناهنده گی ضرورت داشته باشند، میتوانند با اعضای انجمن در کشور ها و یا از طریق تیلفون با هیاٌت اجرائیه انجمن و یا شعبات کشوری انجمن داخل تماس گردند. آدرس ها و نمرات تیلفون ارتباطی انجمن را میتوانند از طریق ویبسات انجمن بدست آورند.

 

چهار – رهبری انجمن تلاش خواهد نمود تا  از طریق گروپ ( نت ورک)  وکلای مدافع خویش  که اعضای انجمن اند، نیز زمینه کمک های حقوقی پناهنده گی را برای این هموطنان ما مساعد خواهد ساخت تا مهاجرین هموطن ما بتوانند معضله پناهنده گی خود را با اعتماد کامل و به زبان خود مطرح نماید.

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از تمام افغانان و نهاد های اجتماعی افغانی در کشور های اروپائی صمیمانه تقاضا مینماید تا صدای دفاع و حمایت قاطع شان را از منافع حقوق بشری و پناهنده گی هموطنان شان  بلند ساخته  وظیفه خویش را در دفاع از حقوق هموطنان شان، انسان و انسانیت و حقوق بشری مهاجرین شریک ساخته در همه جمعآمد ها و نمایشات اعتراضی اشتراک فعال نمایند.

با احترام

از نام شورای رهبری و هیات اجرائیه

میر عبدالواحد ” سادات”

رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

www.hoqooq.eu