از غصب زمین‌های دولتی جلوگیری گردیده است

وزارت عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان

دفتر سخنگو

اعلامیۀ خبری

کابل- شنبه 16جدی 1396

از غصب 6 هزار و 517 جریب زمین‌های دولتی، بیش از 300 ملیون افغانی و بیش از 14 ملیون 533 هزار دالر، جلوگیری گردیده است.

بر بنیاد قانون، وزارت عدلیه از حقوق مالی و منافع قانونی دولت به‌ویژه زمین و دارایی‌های منقول و غیر‌منقول در پیشگاه محاکم دفاع می‌نماید.
اعضای مسلکی این اداره پس از تلاش‌های همه روزه توانسته‌ اند در سال مالی 1396، به موازی 6هزار و 517 جریب و165 بسوه و 25 بسواسه زمین،4 هزار و 902 مترمربع زمین تجارتی،34 هزار و 874 مترمربع زمین زراعتی،21باب دوکان، 10 دربند حویلی،3 باب آپارتمان، (306287161) (سیصدوشش ملیون و دوصدوهشتادوهفت هزار و یکصدوشصت‌ویک)افغانی،(14533092) (چهارده ملیون وپنجصدوسی‌وسه هزار ونود و دو) دالر آمریکایی، و 13 هزار یورو را در مرحلۀ تمیز به نفع دولت، به پایان برسانند.
بر بنیاد احکام قانون قضایای دولت، همۀ ادارات دولتی مکلف اند، درصورتی‌که اموال منقول وغیر منقول شان توسط اشخاص و افراد، مورد تصرف غیرقانونی وغصب قرار گرفته باشند، اسناد ومدارک خود را با نماینده‌شان معرفی نمایند تا به‌طور مشترک، از حقوق عامه دفاع نماییم.

***

             

نشانی: سرک پانزدهم وزیر محمد اکبر خان، کوچه سوم، دست چپ

نشانی برقی: aman.reazat@gmail.com/aman.riazat@moj.gov.af

شماره تماس: 00 93 783117080