اختلاس در جمهوری اسلامی ایران نهادینه شده وپایانی ندارد

تمامی جناح های رژیم درگیر ثروت اندوزی از این خان یغما هستند.

سال 1357 وقتیکه جمهوری اسلامی پیروز شد ، بنیاد ی بنام شهدا و جانبازان شکل گرفت که در آنموقع مهدی کروبی و همسر ایشان ریاست این بنیاد را بعهده گرفتند ،همان زمان غارت و تقسیم غنایم شروع شد .اگر به خاطرات پدر مافیای حکومتی ایران هاشمی رفسنجانی رجوع کنید در این مورد داستانهای بسیاری نوشته که آنموقع این دزان چگونه سر تقسیم اموال دست دوم سران رژیم غارتگر سابق  با هم دعوا میکردند ،از آنزمان به بعد آنها به این نتیجه رسیدن که مانند تمام رژیمهای سرمایه داری باید صاحبان اصلی ثروت ایران که همانا کارگران وزحمتکشان هستند راسرکوب کنند که مبادا موی دماغشان شوند ،به همین دلیل سرکوب از هر نقطه ای که افشاگری در آن انجام میشد آغاز شد،ابتدا دانشگاه ها (بنام انقلاب فرهنگی ) ،سپس کردستان ،خوزستان و ترکمن صحرا و تمامی جریانات سیاسی آنزمان که تعداد قابل ملاحظه ای میشدند . به تشکلات نوپای کارگری  مجال سازماندهی کارگران ندادند ،خانه کارگر بدستور بهشتی ورفسنجانی و بدست چماقداران آنزمان  (مجبوب ،سهیلا جلودار زاده ،کمالی )مصادره شد، سندیکای قدرتمند پروژه ای آبادان از نعمات جنگ ضد مردمی ایران وعراق توسط لودرهای سپاه وجهاد  با خاک یکسان شد،دستگیری های گسترده وترور واعدام فعالین کارگری وسیاسی همه وهمه دست بدست هم داد تا خانه خرابی کارگران وزحمتکشان از سویی وغارتگری آسان و بدون ترس وواهمه از جواب پس دادن از سوی دیگر ،غارتگران به هیچ جیز وهیچ کس  رحم نمیکردند از زمین خواری ودریا خواری ، کوه خواری ،جنگل خواری گرفته تا تجاوز به زنان ودختران وحتی مردان این مرزو بوم ! نه عزیزان !نه رفقاء این رژیم با چهار روز حرکت خیابانی مردم عاصی از بین نخواهد رفت ! باید متشکل شد .
کارگران وزحمتکشان عزیز فعالین آگاه ،جسور وپیشرو  تنها تشکل طبقاتی چاره کار است ،باید در محیط کار ،دانشگاه ، مدارس تشکلات   شکل بگیرد ..تشکلات خود را با حمایت از  فعالین آگاه و جسور و مورد اعتماد بسازید ،پیوندها را بیشتر عوامل سرکوب ومزدوران رژیم را شناسایی وافشاء نمایید ،هر چند در شرایط پلیسی وامنیتی که هارترین ودرنده ترین رژیم قرن در ایران حکومت میکند کار بسیار سخت است آما شدنیست ،بجز این ما راهی نداریم !تنها وتنها کارگران ،معلمان ،دانشجویان متحد ومتشکل میتوانند این رژیم ضد بشری را نابود کنند !دنباله روی از جریانات سرمایه داری مانند سلطنت طلبان ومجاهدین خلق که تحت پوشش امریکا وعربستان  هستند از چاله به چاه افتادن است !دنباله روی از جناههای رژیم و دلخوش کردن به تضادهای  ظاهری و فریبنده آنان ادامه فقر وبدبختی وکلیه فروختن است!این رژیم نه میخواهد ونه میتواند حتی ذره ای وضع ما را بهبود ببخشد !کارگران که نیروی اصلی وقدرتمند تولید ثروت برای این رژیم هستند با اعتصابات سراسری و آگاهانه میتوانند نفس این جنایتکاران بگیرند ، معلمان ودانشجویان با تبلیغات واعتصابات خود میتوانند به کارگران کمک کنند ،قدرت ما در این نوع کارها خودش را نشان خواهد داد !ما تجربه نابودی رژیم سلطنتی را داریم به عقب باز نخواهیم گشت.
تنها از این طریق میتوانیم از اختلاس های بعدی جلوگیری نماییم !مثل ایرانی : کس نخارد پشت من  جز ناخن انگشت من  برای ماست که به نیروی خود متکی باشیم و با اعتماد به نفس ایران را از دست سرمایه داران وغارتگران پس بگیریم.
جنبش چگوارا جنبش نوین کارگران وزحمتکشان ایران وتا رسیدن به پیروزی واقعی که همانا برقراری عدالت اجتماعی به معنای واقعی آن (سوسیالیسم )در کنار شماست .
مروری چند به اختلاس هایی که بخش از تا کنون رو شده است را در زیر ملاحضه نمایید.
پیروز باد جنبش طبقه کارگر
پیروز باد مبارزه متحد کارگران ، دانشجویان وزحمتکشان  .

فاضل خداداد