آیا عقب نشینی ازمناطق دور دست و محلات کم جمعیت به معنای تقسیم قدرت است یا تقسیم افغانستان ؟

                                          نوشته ی : فروغی

       با عقب نشینی دولت افغانستان از مناطق دور دست و کم جمعیت به دستوردونالد ترامپ ، این شک به وجود آمده است که شاید رییس جمهور امریکا به جنگ چهل ساله ی افغانستان پایان ببخشد  . واللهُ اَعلم .

        جنگ پایان بیابد یا نیابد ؛ آنچه مسلم است این است که ، این دستورترامپ که پس از مذاکرات رو در رو میان مقامات امریکایی و طالبان در قطر صادرشده است ،   حکومت فاسد و ناکاره ی کابل را ضعیف تر و بیچاره تر از پیش خواهد نمود و افغانستان همچنان میدان رقابت میان قدرتهای متخاصم باقی خواهد ماند .

        پر واضح است که با عقب نشینی اردو از مناطق دوردست و محلات کم جمعیت کشور ، طالبان و داعشیان مثل مور و ملخ به محلات خواهند ریخت و افغانستان به امارت های جداگانه ی قدرت تقسیم خواهد شد . به دروازه های مکاتب و مدرسه ها بخصوص مدرسه های دختران قفل زده شده  و شریعت غرای طالبانی یا داعشی در سراسر محلات جاری خواهد شد .

       قرار اطلاعات موثق ، مذاکرات بین ماموران عالرتبه ی امریکایی و طالبان      ( درغیاب دولت افغانستان ) بازهم ادامه خواهد یافت و بدون شک نتیجه ی مذاکرات در هرحال به نفع طالبان خواهد بود .

    اینکه امریکاییان چه بر سر دارند تا هنوز کاملاً روشن نیست.

    اما گمان اغلب بر آن است که قصد و نیت آنان ازین دو حال خارج نخواهد بود :

                    یا آنان میخواهند افغانستان را همانند کشورفدرالی پاکستان به چند ایالت جداگانه تقسیم نمایند و یا این که  با تقسیم قدرت میان دولت و گروههای متخاصم ، وضعیت جنگی موجود را حفظ نموده ، به حضور نظامی اش در افغانستان همچنان ادامه خواهد داد و از آن برای سقوط رژیم آخوندی ایران و مزاحمت برای روسیه و چین استفاده خواهد برد . که حالت دومی بیشتر محتمل است .