آنهاي که مي ګويند همين کمونست ها بودند که انقلاب کردند و روز وطن تا امروز خراب ساخته ؟؟؟

لطفا نه خودرا فريب نه دهيد ونه به چشمان مردمان بيسيواد و ګوسفندي خاکستر پرتين ، انچي حق است وانچي واقعيت است چرا انرا نوشته نمي کنيد يک زره به وجدان وشرف وعزت نفس تان رجوع نماييد و افغان باشيد ؟ و حقايق را بنويسيد ؟؟

خواهران و برادران چرا مجاهدين حکومت کمونست ها را قبول نه کردند و عليه شان به شمول باداران شان ( پاکستان ، ايران ، عربها و کشور هاي ناتو.)، قرار ګرفتند ، بهترين وتحصيل يافته ترين  و پاکترين کادر ها در راس حکومت  کمونست ها بود  امروز شما مي بينيد که نه قصر ، نه کوتي ،نه بلند منزل ونه چندين ويلا وشهرک دارند ،  نه موتر هاي زرهي ، ونه ګاردهاي ۱۰۰ نفري دارند و باز که اشرار ( مجاهدين )،وطالب ها  توسط همين کمونست ها به اريکه قدرت تکيه کردند و کمونست ها براي شان همه چيز را دست ناخورده ومکمل تسليم کرد ، چرا آن کادر هاي مسلکي وتحصيل يافته ومتخصص  را از صحنه دولت داري چغل کردند وتا امروز در يک جاي هيچ مقام براي شان داده نه شده و همين کمونست ها تا همين لحظه زير دست اشرار زندګي مي کنند و يک روز نه بم ، نه انتحاري ونه ترور انجام داد ولي مجاهدين وطالب ها اين تيکه داران دين واسلام چي کار هاي نيست  که زير نام اسلام و قران نمي کند ، ازين خاطر برف بام خود را بالاي بام کمونست ها نه اندازيد ، از تخريبات مجاهدين ، از چور مجاهدين ، از اضمحلال قواي مسلح کشور وبل اخره از تهديد و ظلمت بالاي زن ها کي ها ملامت است  و بعد ازين دهان تان را شوسته نام کمونست ها را بګيريد  ، آخر مقايسه کنيد رهبران کمونست ها را با يک مجاهد عادي وطالب چور ګر ورشوت ستان  و قصر نشين ، وکموړست ها يک خانه نه دارند و من يک اپارتمان داشتم که انرا شوراي نظار غصب نمود ، بهتر است زهر سيانايت بخوريد ؟؟؟؟؟؟