آدم فروشان قرن ۲۱

 

کتاب آدم فروشان قرن ۲۰ را رفقاي انقلابي  ما وبعضي روشن فکران خوانده ، حا ل در مورد نوکران ومزدوران واجيران. همان آدم فروشان که دوره غلامي وبردګي در جهان ادامه داشت وبا ختم اپارتايد در افريقاي جنوبي با سعي وتلاش ومبارزه بي امان. مرحوم ( نلسن مانديلا )، آزادي مردم خود را از امپرياليزم جهان خوار ګرفت ، ولي با تاسف که مردم ما نه حافظه دارند ، نه سيواد دارند ، نه تلخه دارند ، ودر حضور داشت امپريالستان در افغانستان تعداد از وطن فروشان افغاني اين ټيکه داران اسلام تحت نام جهاد ومقاومت ، به حيث رهبران مجاهدين ،  با قوماندانان وحلقه رهبري شان با بسيار ديده دراي و بيشرمي در افغانستان خود ها را آدم فروشان قرن ۲۱ علنا جايګزين آدم فروشان قرن ۲۰ ساختند ، واين بار ملاهاي ديوبندي مولوي هاي مساجد وتکاياي افغانستان و طالب ها وداعشيان با انها اضافه شدند يعني رهبران تند رو تنظيمي ۱۶ ګانه سوني وشعيه و جنبشي را بايد به نام آدم فروشان قرن ۲۱ شناخت ؟؟؟؟؟

و جاي تاسف اين است که يک افغان روشن فکر ، يک افغان باسيواد ، يک افغان تحصيل کرده تول وترازو نه کردند ، دقيق نه شناختند ، که اين ها چي کاره بودند ، سوابق زندګي شان را نه خواندند ، درس ومکتب و پوهنتون خوانده بود  يا نه ، اخلاق وتربيه شخصي و فاميلي شان چطور بود ، و باز هم. با تاسف همه روزه پشت سر شان روان هستند البته به خاطر يک شکم قابلي پلو چرب وجدان فروشي مي کنند ، ودر ميتنګ ها و کنفرانس ها براي شان نعره تکبير و الله اکبر  نوشخوار مي نمايند ، فشار توطيه ګران ديني ومذهبي اين ( آدم فروشان قرن ۲۱)،  بالاي مردم عام کشور درين بود واست که اعضاي صادق و پاک و وطن پرست و تحصيل کرده ( ح د خ ا )، را به نام کمونست و کافر و اته ايست معرفي و ذهنيت مردم را نسبت به انها خراب ساختند، در حال که  انها نخبه ګان جا معه ما بودند. وهستند. و باز ((  افراط ګرايان دين ، مذهب ، اسلام ، ومبلغين پليد آن ” حضرت ها ، پيرها ، خليفه ها ، سيد هاي هزاره ، ميرها و خواجه ها و مقتدا ها ، طالب ها وداعشيان “” ))در ضديت  با ديموکرات ها قرار داشتند ،اګر بسيار مختصر و ګذرا از نظر تير کنيم به وضاحت ديده مي شود که اين ها ، نه اختراع کردند ، نه توليد کردند ، نه کار کردند ، نه رشته و مسلک و تحصيل را در رشته هاي فيزيک و بيولوژي وکميا و آسترانومي  حاصل کردند ، از همين خاطر نسل جوان را به اصول و اوامر و فرامين خود ساخته وخود بافته ديني  واسلامي فريب دادن و از آغاز به يک تفنګ جمع دو تفنګ مساوي مي شود به چهار تفنګ ، ويا ( تعز من التشا و تزل من  تشا )، که ګويا هر چيز از جانب خدا است ، در حال که خدا نه ګفته بم بګذار ، انتحارکن ،   شهر ها را ويران کن ، راها وپل ها را تخريب کن ، سر قطع کن ،   کډنپ کن ، رشوت بخور ، غصب کن ، زور آوري کن ، زنان ودختران مردم را به زور به افراد وابسطه به آدم فروشان قرن ۲۱ نکاح کردند ، خلاصه اين که رشوت بخور ، چور کن ،، هميشه مسلح باش و ديګران را تهديد کن ، امروز در همين قرن ۲۱ آدم فروشان در وطن ما عبارت اند از (( رهبران ۱۶ ګانه مجاهدين وجنبشي ها و طالب ها ، ملا ها ومولوي ها و رهبري احزاب جهادي ))، وظيفه  ترور، کډنپ کاري ،  ګدوډي و نا امني بالاي مردم عملي نموده ،   آدم فروشان قرن ۲۱ به مداخله ، نظر ، وتطبيق مفکوره امريکا ، پاکستان ، ايران ، عربها ،   چين وروسيه تسليم شده و اراده امريکايي ها را سر مردم ما تحميل مي نمايند ؟؟؟؟

 تا زمان که همين کته ګوري زنده باشند  و زير امر  و فرمان ناتو به رشوت ، چور ، غصب داراي شخصي و دولتي در کشور ادامه بدهند  صلحه وامنيت ، ترقي ورفاه عام ، برادري وبرابري ، وحدت ملي  ( خواب است وخيال است ومحال )؟؟

به يک حرف من باور کنيد تا زمان که ديموکرات ها  ( خلقي ها، پرچمي ها ، روشن فکران ، مدعيان ترقي وپيشرفت. ، طبقه اناث تحصيل کرده وچيز فهم ، جوانان آګاه و ترقي پسند ، و مجاهدين وطن پرست ، طالب هاي افغان ، )، دوباره به مقام هاي ادارات دولتي  تعين و تقرر. حاصل نه کنند ، جلو تجاوزات ومداخلات کشور هاي دخيل در نا امني کشور اصلا  خاتمه نمي يابد ( با زاغ بودنه ګرفته نمي شود )، با موجوديت ( ع وغ ، ومعاونين شان وکابينه شان ) هيچ نوع تغير مثبت در زندګي مردم حاصل نمي شود ، ؟؟؟؟؟  ،