در باره مشعل

مشعل یک رسانه گروهی سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی است که از حمل سال 1381 خورشیدی بدینسو نشرات دارد. مشعل یک رسانه غیر انتفاعی مستقل و آزاد بوده،به هیچ سازمان سیاسی وابسته نمی باشد.
مشعل مدافع اقتدار ملی ، تمامیت ارضی ، استقلال و ترقی افغانستان بوده ، از فرهنگ و سنن پسندیده ملی و ارزشها و میراثهای عالی فرهنگ انسانی دفاع می نماید.
مشعل زمینهً تبادل نظر ، گفتگو و تفاهم میان همه وطن دوستان ، هواخواهان آزادی ، صلح ، دموکراسی ، ترقی و عدالت اجتماعی را فراهم نموده و در امر نزدیک شدن آنها و وصل حلقه های جدا مانده از هم صادقانه مساعی بخرچ میدهد.
مشعل از فعالیت های سازمانها ، گروه ها ، نهادهای مدنی ، شخصیت ها ، روشنفکران و نخبگان سیاسی و فرهنگی در داخل و خارج از کشور که به باور های عمومی این رسانه موافقت دارند ، پشتیبانی نموده ، دیدگاه ها و فعالیت های آنها را از نظر اطلاع رسانی پوشش میدهد. در این تلاش اصل آزاد اندیشی و انتقال کامل ، دقیق و شفاف دیدگاه ها تا جایی که ممکن است مراعات میگردد.
گردانندگان این رسانه به اصول و موازین پذیرفته شده در اعلامیه حقوق بشر و میثاقهای بین المللی مربوط به آن ، اعتقاد راسخ داشته و در نشر مطالب ، معیار های حرفه یی و اخلاقی ژورنالیسم مترقی را رعایت نموده و از انتشار مطالب گمراه کننده ، توهین آمیز ، شخصی ، غیر مستند و نا دقیق خودداری می نماید.
نظرات و مواضع مطرح در مقالات منتشر شده در این رسانه الزاما بازتاب دهنده نظر و دیدگاه نویسنده گان میباشد.