میهن و فرزندان خاین و نا خلف آن

وطن بیچاره و زارت نمودندبه درد و غم گرفتارت نمودندبسی…

دشمن مکاره

به اقتفای سروده ای دانشمند گرامی شاعر ذوالسانین داکتر آثم: میهن…

طالبان وملاها و روحانيون

چرا در طول ۱۴۰۰ سال ( طالبان وملاها و روحانيون)،…

کوتاه سخنانی از میلاد تا رحلت حضرت محمد

نصیراحمد –مومند                                                                        سدنی - آسترالیا خدا درانتظار حمد ما نیست       محمدچشم براه…

غرور کاذب در مدیریت

  من با این سخن پر مفهوم هم نظر هستم: قدرت،…

میهن

ای زادگه ام سخت پریشان توهستمدر نار ،ازآن آتش دامان…

یک تذکر دوستانه، وطنپرستانه، رفیقانه و همخونی و هم میهنی!

امین الله مفکر امینی 2020-26-09 البته همه ای ما وشما همچنانیکه…

صلح و آزادی

رسول پویان دیگر از شمشیر خون آلود طالب باک نیست میهن ما…

ملت افغانستان به يک دولت ملی، رهبران با اندیشه ملی…

نوشته از ع. بصیر دهزاد نبود رهبران با اندیشه ملی ،…

آواره گی

آتش جنگ باز یک بار دیگر  بی مهار و شعله ور…

افغانستان از نقطهء عطف تا آستانهء یک گذار

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان پس از سال ۱۳۵۲ تا کنون چهار…

سوسیالیسم کارگری

شمارۀ  سوسیالیسم کارگری نشریه سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان…

زبان فارسی ربطی به فارس ندارد

 " زبان گهربار ما فارسی/پارسی است"  این مقاله ی پژوهشی ارزشمند…

سقف الزامیت موافقتنامه امنیتی برای واشنگتن!

عبدالاحمد فیض بعد از پيام تويتري رئيس جمهورترامپ مبني برخروج كامل…

ازمثالهای زشت ونامیمون فدرالیزم

برګرفته برخی از مقاله تحقیی تحت عنوان (سیستم ونظام های…

زیباترین بانوی شهر

وحدت الله درخانی نازنین زیباترین بانوی شهر  از همه گلهای گلشن تازه…

هراس از نقد؛ چشم پوشی از چیستی هویتی و بازشناسی…

نویسنده: مهرالدین مشید نقد تاریخی؛ عریانی حقایق و افشای سیمای مستبدان …

در باره اشغال شور وي و اشغال ناتو چي فرق…

در سالهاي ۱۳۵۷ و قبل از ان جهان ما…

شقایق محبت

رسول پویان تا در سر دل هوای عشق است بن مایـۀ جـان…

تاریخ کمونیسم

 تاریخ و پیشینه کمونیسم را می‌توان از چند نقطه و…

«
»

نوای تاریخ

رسول پویان

ز ژرفای تمدن سـر برون آورده فرهنگم

تکامل خـانـه دارد در دل آوار بیگ بنگم

اوستای دلـم پاکیزه تر از چشمۀ آب است

فواره می زنـد آب حیات از هر بن سنگم

نبندد نقش دیگر در دماغ دل به جز نیکی

زلال عشق وارمان ومحبت کرده یکرنگم

دل پاکان نیالایـد بـه تزویـر و ریا هـرگز

در اوج زیـرکی و هـشـیاری ضد نیرنگم

نگردد چیره اهـریمـن در کیـش اهـورایی

روان پاک زرتشتست درتصویـر ارژنگم

چراغ شرق از افکار وگفتارم شده روشن

بلِ یـونـان و الگویی بـرای روم و افرنگم

نوای ساز دل ها از رگ تاریخ می جوشد

به گوش هند وچین آوازموزون وهماهنگم

جهازاشتران برپشت رخش افسانۀ دردست

نباشد درخور سیر و سیاحت هر خر لنگم

دل مـستانـه ام در آتش نیکان اگـر سـوزد

شـراب جـام جـم فـوران کند از سینۀ تنگم

زبلخ وسغدوتیسفون وهریوامیرسددرگوش

نوای روشـن تاریخ از هـر شعـر و آهنگم

کشد حماسه ها بیرون ازجان خرد طوسی

بـه سـان رسـتـم آزاده بـا دیـوان در جـنگم

ز فارابی و سینا نور دانش گشته عالم گیر

دهـد افکار بیرونی و رازی علم در چنگم

شعوررودکی چنگ نکیسا می زند در بزم

شراب تاک خیام خوشه باران کرده آونگم

ز عـرفـان سـنایی نقـل سعـدی پند عطارم

شده باغ جهان پرسبزه وگلهای رنگرنگم

بُوَد خورشیدعرفان ازدل شمس خرد تابان

جنون مـولـوی سجـاده را افکـنده در بنگم

کند آزاد از بند دو گیتـی عشـق حـافـظ را

دل پیر مغـان خمخانـه سـازد از سر منگم

خرد باعقل ودانش میکند عصرنوین آغاز

تکامل بسته آهنگ سفر در گوش فرسنگم

ز تدبیر و مـدارا پـایـۀ صلحـست پا بر جا

گل افشانی کند شمشیرِ عـدل و عقلِ تفنگم

چه داند طالب از اوج تمـدن در دل تاریخ

شده تاج درخشان بر سر خورشید اورنگم

نمودصلح امریکا وطالب ننگ تسلیم است

به دست دولـت ناپاک پاکـستان دهـد هنگم

به بزم شعروفرهنگ وهنربا خامه می آیم

به میدان نبرد حـق و باطل عـزم سرهنگم

20/9/2020