اسلام سیاسی و ناکارامدی و شکست آن در جهان اسلام

نویسنده: مهرالدین مشید اسلام سیاسی کمونیسم را به موزۀ تاریخ برد؛…

تاریخ فلسفه غرب در منابع چپ و لیبرال 

آرام بختیاری سیر اندیشه فلسفی در شرق و غرب.  واژه فلسفه، مفهومی…

مفهوم شناسی جهاد اسلامی، در مبانی سیاست مدرن

بند ظواهر و احکام بیدون حکمت و تزریق آن در…

دین و دربار در 5 هزار سال پیش- ایلام

 دکتر بیژن باران فرهنگ در باورهای شفاهی و اقلام هنری در…

سلامنامه

نوشته نذیر ظفر 23/23/01 ز مـــــــن به جــــــمله…

افغانستان به مثابه یک سیاه‌چاله‌ی جیوپولتیک

بر اساس تعریف دانشنامه‌ها، سیاه‌چاله (به انگلیسی Blackhole ) ناحیه…

خاموشی پیش از توفان و پیچیده گی اوضاع سیاسی افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید جنگ های نیابتی و دیپلوماسی نیابتی و شکننده…

داستان «هدیه»

نویسنده «آناند ویشنو پراکاش»؛ مترجم «گیتا بختیاری» نم نم باران روی…

دشمن زن

رسول پویان نظام ظـلم و سـتم پایـدار نخواهد بود ترورووحشت تان برقرارنخواهد…

وطن

آتش زده خصم لانه‌ای من میسوزد ازین کاشانه‌ای من تا چند کشم…

فیسبوک چلونکی های دیروزهمه به طالبان پیوسته اند

   نوشته ی : اسماعیل فروغی       اصطلاح فیسبوک چلوونکی…

پیرئ

نوشته نذیر ظفر 23/18/01 همــه دلــــــــگیر اند از آوان پیری نگردد…

فلسفه کمونیستی،- دین، ایدئولوژی، جهانبینی، یا مکتب رهایی بخش؟

آرام بختیاری فلسفه کمونیستی برای آنارشیست ها و نسل های برباد…

چرا نظام سیاسی دهه‌ی شصت در افغانستان مؤفق و نظام…

نوشته‌ی محمدعثمان نجیب من در این نوشته‌ی کوتاه تنها به یک…

وجه تسمیه اوزبیک

اوزبیک از دو کلمه جداگانه تورکی ترکیب یافته است: اوز…

نجات افغانستان از شر تروریسم و یک جنگ نیابتی دیگر

نویسنده: مهرالدین مشید       طرح ها و راهکار ها و درازراۀ…

یاداشت

 نامه سر گشاده که از طرف  تعداداز  متخصصین  ، مدافعان افغانستان…

مسلط بودن قانون جنگل در مادر وطن ما

انجنیرفضل احمد افغان.               …

مام وطن

دوست دارم از دل و جان آنکه غمخوار وطن  یا که…

آیا افول امریکا قابل تصوراست؟

   نوشته ی : اسماعیل فروغی      ایالات متحده ی امریکا ازاولین سال‌های…

«
»

طالبان راست بگویید!

امین الله مفکر امینی! 2022-22-95

طالبان راست بگو یید که کیها اید وزکــجا آمـــده ایـد

خلق گویند که زپاکستان وزبطن سیا برخــــاسـته ایـد

گرراست بنگریم،این گفته ها مبرازسهووخطاهاســت

هرکه با مردم ومیهن دشمنی کند، این گفــته بجـاست

اعمال سیاه یی که گــــسترده اید بمـــرزوبــوم وطــن

بر بنایش علم وفرهنگ وهنــرنموده اید شما قـــدغن

گاه حجاب را قانون خدا گفته حکم مـیدارید بـــرزنـان

گاهی هم درب مکاتب و دانشگاه می بندید بــــرآنــان

دستگاه جمعی وفردی ی خبـــر، نـــدارند حــق گفـتار

نا چارزجهل وستم شما ها ، کردند و دارنــــد فرار

همه تحصیل کرده های وطن چه مردان وچه زنان اند

بکارهای اشتغال دارند که ضــــد مســــلک آنان اند

بچتــــرفرمان عفو، فریبید خــــلق میهـــن وجهانــرا

که بجاه کرده اید قول و قراربا آنها وعهد و پیما نـرا

تارسمیت بدست آرید که طبــق پیمان عمل کرده اید

ذره ذره باعهد و پیمان ایستاده وچنان عمل کرده اید

ایــــن دینداری وسخنهای مفت دریـــده نـــقاب شمـا

نی خلق میهن ونی جهان گویند لبیک تـب وتاب شـما

دستاورد شما زدوران حاکمیت ،جـــــزتبـــاهی نیسـت

مپندارید که اهل علم وفرهنگ را برآن گواهی نیسـت

اگـــــربا این فسادونا کاری، مــردم ستایند شمـــا را

معنـــی که غلامـــــی کرده اند وآقا شمـــارند شمـا را

مفکر فرض خود داند و گوید بــرزن ومرد میهــن

تا دیر نگشته برا نند شما را ز مرز و بو م و طــن

به یاری آزاده گان با پرچمداران حق یکجـا گردند

بیخ و بنیاد دشمنانرا هرکه باشند تار ومار دا رنـد