جرگه ی مردانه ی طالبان ، افغانستان را بیشتردرباتلاق غرق…

     نوشته ی : اسماعیل فروغی      طالبان مطابق نقشه ی…

تصفیهء قومی مرحلهء دوم جنگ آی اس آی در شمال…

نویسنده: مهرالدین مشید پس از تمرد مولوی مهدی یکی از فرماندهان…

سخنی چند برچرند گويی ها و دروغ پراگنی های توهين…

عبدالواحد فيضی (پيرامون تأسيس حزب دموکراتيک خلق افغانستان وسقوط حکومت جمهوری…

نوای اهالی زمین لرزهء پکتیکا!

امین الله مفکر امینی 2022-24-06! زخـــم دیگری زد بر پیکرما، زمین…

گزیده‌هایی از مقالهٔ لنین دربارهٔ «امپریالیسم و نفاق در سوسیالیسم»

برگرفته از : مجموعه آثار لنین به زبان انگلیسی، جلد ۲۳،…

زمانه ما

نوشته نذير ظفر زنده گى بر خلق زندان گشته است عمر ها …

مشکل زبان در تعریف "ملت و خلق".

آرام بختیاری ملت شامل خلق هاست، یا برعکس؟  آیا خلق و ملت…

ترجمه داستان «کفش‌های خوشبختی»

نویسنده «هانس کریستیان آندرسن»؛ مترجم «اسماعیل پورکاظم» 1- سرآغاز: جشن بسیار بزرگی…

استبداد قومی طالب

رسول پویان بــرو طـالـب مــده آزار ما را مکن ازقوم و دین…

روز وصل

 نوشته نذير ظفر  ميرسد روزيكه بگشايي نظر بر سوى دوست من يقين دارم معطر ميشوى از بوى دوست از خوشى خود را كنى گم مست در آغوش او بهتر از خلد برين  باشد   برايت كوى دوست كوثر  و    ساقى    و  جنت از طرب يادت رود لذتى   ايد   برايت    جانفزا    از روى دوست تار و   پودت   نغمهِ   عشرت   نوازد    بيكران  از  نوازش  هاى دل    انگيز در پهلوى دوست  دست   اقبالت   ظفر گيرد به   لطف   كردگار تاشوى  خوشبخت دايم از رخ نيكوى دوست

به‌مناسبت سالگرد اعدام سعيد سلطانپور، شاعر انقلابی!

بهرام رحمانی bahram.rehmani@gmail.com  از آغاز برقراری حکومت اسلامی ایران، سانسور و اختناق،…

مقاومت یا قیام آزاد یبخش ملی ؟

     نوشته ی : اسماعیل فروغی      اینکه طالبان یک گروه تندروِدینی ،…

سخنی چند برچرند گويی ها و دروغ پراگنی های توهين…

عبدالواحد فيضی (پيرامون تأسيس حزب دموکراتيک خلق افغانستان وسقوط حکومت جمهوری…

جغرافیای نظامی مقاومت؛ تمامیت خواهی طالبان و باغی خواندن مخالفان

نویسنده: مهرالدین مشیدجبههء مقاومت نمادی از خشم مردم افغانستان در…

تحریف آیات و جو سازی دروغین در بینش‌های اسلامی

قسمت اول طالبان با عنوان امارت اسلامی ، نظامی قومگرا در…

پدر 

به باغ زندگی ات بهترین ثمر پدر است که او به…

مجددی ها تاج بخش نیابتی استعماردرافغانستان

هر زمانیکه آمپریالیزم حضورغاصبانه ی خود را در کشور ها…

جهان پرآشوب

رسول پویان جهـان نه خانۀ امن و نه جای مصون است چوجنگلی…

راسیسم و نژادگرایی محکوم است 

آرام بختیاری تئوری راسیسم فاقد اعتبار علمی است. فرد راسیست به نژادهای…

اسلام و قوم ابزار های ابریشمین در دست تروریزم طالبانی

نويسنده: مهرالدین مشید  طالبان یعنی یک گروه تروریستی و اسلام دشمن جنایت…

«
»

ز اغفال خود کردیم !

امین الله مفکرامینی 2022-12-05

زاغــــفال خود کردیم روزخــــود سیاه

فـرق خوب وبد نکردیم ، گشتــیم تبـاه

خدمتگاران به کــــفروالحـــاد بستیـــم

زدوست بریدیم وبا دشمن پیـــوستـیم

قدوم دشمن لبیک گفتیـــم به میهــــن

عنان ملک شیران دادیـــم بد شمــــن

خندیدند برساده دلـــی مـــــــا دشمنان

کـه بطومارمذهــــب گــــرفتند عنــــان

چو بقدرت رسیدنـــــد بهـــر آقـــــایی

هیچ دستاوردی نداشتند جز تبـــــایی

بستند دانشگاه و مکاتب بـــرزنـــا ن

به چترحجاب گــــرفتند حـــــــق آنــان

زظًلمان ترک میهن کرد اهـــل خــــرد

که اهل وطن را نبـــود تحمـــــل در د

شعارآزادی خـــــفه شــــد بهـــربـاب

که دشمـــــن را نبود آزادی درکـــتـاب

بپــــا خاستند شیــران زهرکنـج وکنا ر

تــــا دشمنان هرکه اند، دارند تـارومار

نـــدای پرچمداران آب داد این جوشش

کـــه باید درید زابلیس رخ، ازپــوشش

باین خیزش وجوشش،خلق لبیک گفتند

انانکه فرق خوب وبد را نمودنـــــد

دیگرنخورند فریب کذب ،اهل وطــــن

که دین حق نیست بــهر تاراج میهن

دین حق، دین انسانیت است زپیدایش

به هردینی دیگربودن است نیکوهش

نیست هیچ دینی بهترازصالح وصفــا

هم عدل وانصاف ومهراست راه خدا

گویم به طالب وداعش والقــــــاعده

پروبال آزاده گان بستن،است بیفایده

یکه تازی بربن تک قومی خطا سـت

این رسم خلاف رسم وآییـن خداسـت

بقای شما را نیست جای به ملک آبا

هر فرد وطن است باین پندار همنوا

ندای پرچمدار حــق اینست همـوطن

که جان دهند وندهدد وطن بدشـمن

مفکـــــرهرکه ستاید پرچــــــم حق

معنی که بین هرخوب وبدکرده فرق ”

که هرکه نیاموخت زگذشت روزگار

هیچ و نیاموزد او زهیـــــچ آموزگار”