یک سال پس ازسقوط

           نوشته ی : اسماعیل فروغی     افغانستان دریکسال اخیر دربدترین وضعیت وتاریکترین…

اعتراف مجاهد

عبدالصمد ازهر                 …

ورود ابر هاى سياه بى باران

نوشته نذير ظفر ابر     هاي   سياه  بي باران اسمان…

امارت بخشی غرب به اجیران

پانزدهم آگست روز سیاهی در تاریخ کشور بوده وآن تسلیمی…

افغانستان یک سال پس از طوفان

خراسان رضوی  سال گذشته در همین روزها بود که همزمان با…

قطره ای از اوقیانوس جنایات بیست ساله امریکا در افغانستان

جهان و افغانستان در مورد جنایات امریکا سکوت کرده است …

روز سیاه تسلط طالبان ووابستگان !

امین الله مفکر امینی! 2022-15-08 ایــــن تسلط شما نــــــرود ز خــــاطر…

طالبان را شناخته بودیم و باز هم شناختیم

نوشته از بصیر دهزاد یک سالگی حاکمیت طالبان ، از پیش…

تبعات ۲۰ سال اشغالگری آمریکا؛ درد و رنج بی‌پایان مردم…

در آستانه سالروز خروج نظامی آمریکا از افغانستان و پایان…

پس از ویتنام دومین شکست امریکا در اسیا

وقتی از جنگ و امریکا نام برده شود عمر بیش…

بانوی میهن

دربحبوحهء یک سالگي در اسارت خانگی کشاندن بانوان تحصیل کرده وجلو…

جهان بینی و سؤاستفاده از آن 

میر عنایت الله سادات جنوری 2018 پیش از آنکه بکاربرد "جهان بینی"…

كشتن پيشواي القاعده يك دستآورد يا دال برشكست راهبردي امريكا؟

عبدالاحمد فیض برپايه گزارشات منابع بين المللي، امريكا بعدازسالهاحضوري به اصطلاح…

اشک فقیر

من دشمنی از حد فزون انسان به انسان دیده ام نه…

حاکمیت طالبان و تبدیل شدن افغانستان به سکوی پرش تروریستان…

نویسنده: مهرالدین مشید به صدا درآمدن آژیر خطر و فرار رهبران…

امیرهوشنگ ابتهاج‌(سایه) درگذشت! 

بهرام رحمانی bahram.rehmani@gmail.com  هوشنگ ابتهاج مشهور به «ه.الف سایه»، بامداد امروز چهارشنبه…

تحریف آیات و جو سازی دروغین در بینش‌های اسلامی

 قسمت دوم فخر بی اساس اعراب هنوزدر بین مسلمانان رواج دارد…

درباره دو انحراف مهم از مارکسیسم ـ لنینیسم

نویسنده: زنده یاد احسان طبری برگرفته از : دنیا، نشریه سیاسی…

هدف تاریخ، معنی زندگی، و فلسفه ارزشی

آرام بختیاری اشرف مخلوقات باوجدان، ضد ارتجاع است.  آیا تاریخ، هدف، معنی،…

کشته شدن الظواهری و فصل تازۀ بحران در افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید کشته شدن الظواهری؛ تبدیل شدن افغانستان به پناه…

«
»

جهان پرآشوب

رسول پویان

جهـان نه خانۀ امن و نه جای مصون است

چوجنگلی که درآن زور،نظم وقانون است

قـرار و وعــده و پـیـمـان فـتـاده از رونـق

نه اعتبار به اسناد و متن و مضمون است

حـقــوق و حــق ملـل را ســتم کـنـد تعیـین

ضعـیـف لقـمــۀ خــامِ دد و دیـوِ دون است

ز سازمان ملل جسم مـرده یی بـاقی اسـت

همه حقوق و قوانین به خاک مدفـون است

بـشـر بـه عـهــد قــرون مـیــانـه بـر گـردد

پیام مذهب و سـرمایـه مکر و افسون است

قلم شکـست و لبان را به دشـنه می دوزنـد

جهان پرآشوب و حال بشـر دگرگون است

به هرطرف نگری جوروظلم و بیداد است

دوبـاره دورۀ شــداد و عـهــد قـارون است

تـو گـویی صلح شـده مثــل جـنّ و بسم الله

زبسکه درهمـه جاسیل وحشت وخون است

شـقایـق و گل سـوری و لاله پـرپـر گشـت

تمام دشت و ده وشهر وجلگه گلگون است

دعـا و دارو و درمـان نـتـیـجـه یی نـدهــد

از آن که زخم نظام جهان سراطـون است

جهان عـرصۀ بحـران و یکّه تازی نیست

بـه دام عــدۀ سود جو بشر محـزون است

به دسـت کیست مگر این تجارت تریاک؟

بـرای مــردم بی چـاره درد افـیــون است

پیام نفـرت و نفـریـن و وحشـت و افـراط

دروغ وتوطئه و شرّ و جورِ افزون است

خـدا دوبـاره مَلَک را مگـر دهــد دسـتور

چرا که خیل فـرشـتـه اسیر ملـعـون است

اگــر بـه پـا بـشــود جـنــگ سـوّم دنـیـــا

اتم هـزار بار بتر از بلای طاعـون است

ز کـشته پـشـته کند جنگ در هـمه عـالـم

حساب آن بـه خدا از شماره بیرون است

بـه انـهــدام تـمــدن چــرا کـنـنـد کـوشـش

چوگنج تجربه درقلب جمله مسکون است

به زیـر سـقـف گـشـاد تمدن از هـر رنگ

چونقش قالی زربافت وه چه موزون است

بسـاط نفـرت و آزار و کـیـنـه و تبعـیـض

به دست اهـل تمدن ز ریشه باژگون است

پـری اگـر شکـنـد شـیشــه و طلـســم دیــو

جهان به همت عشـق و خرد مدیـون است

فـرات و سـند و کارون و نیل تنـها نیسـت

که رود زرد وولگا وگنگ وجیحون است

کهن مسیریکه شرق رابه غرب دهد پیوند

بـه لطـف عقل و تمدن همیشه مأمون است

زهـی که شــرق بُــوَد مـرکــز تمــدن هـا

چودل به دانش و مهر و هنر مفتون است

جهــان کهـنـۀ مـا نـظـم تـازه می خـواهـد

که چون تعادل قطبین نظام مـوزون است

امید شرق وجنوب و شمال وغرب جهان

به هـمدلی و تفاهـم و صلح همگون است

13/4/2022