سوغات دیموکراسی

 نوی کتاب چی دانسانی قاچاق، وژنی، زورونی، اختطاف، جنسی تیری او په
خاصه توگه په افغانی ماشومانو دیرمالومات پکی راټول شوی

بالای متن بالا فشار داده و متن کتاب را در پرونده پی.دی.اف به خوانش گیرید.