برتولت برشت اهمیت موافق بودن

برتولت برشت

اهمیت موافق بودن

نمایشنامۀ آموزشی بادن- بادن

1930

(همراه با مقاله های دیگر دربارۀ نمایشنامۀ آموزشی)

pdf