برگشت ما به دورهء تراش سنگ

بار دیگر قاتلان ما به میدان آورند
فاتحین نامیده و چون قهرمانان آورند
نوکران درگهء پنجابی و اعراب را
برده های آی اس آی را چو شاهان آورند
آن گنهکاران و قاتل های ملیون خلق ما
لطف آقا را نگر؛ چون بی گناهان ، آورند
جان ما بِگْرفته گانرا اجنبي بخشد عجب؛؟
قاتل فرزند پیش مام گریان ، آورند
آن گروه بیخبر از دانش و علم و ادب
وحشیان قرن و جنس پست و دونان ، آورند
از برای رهبری یی ملت پاک و شریف
قوم لوط آن دستهء همجنس بازان آورند
قتل انسانرا گناه بس کبیره خوانْد حق
رهروان اندر خلاف راه قرآن ، آورند
دستهء لا مذهب و جاسوس آی س آی را
بیرق اسلام بر دوش و مسلمان آورند
تا مشاور یا وزیر دولت طالب شوند
زانیان و قاتلان از بند و زندان آورند
گر چه ما را دولتی از داعش و طالب بوَد
خواستند تا وحشیان را تحت فرمان آورند
نی پدر طالب بُد و نی هفت پُشت آبای ما
از چه ما را در صف آن چهار پایان آورند ؟؟
تا که ما جاهل بمانیم و غلام این و آن
در جهالت بی بدیل و سیل نادان آورند
سه دهه جنگیده ها خونخوار ها ، با نام صلح
بهر محو ملتی بی خوان و بی نان ، آورند
آن گروهی که نه ایشان راست فکر آشتی
با دروغ صلح ، وحشی های دوران آورند
تا عقب مانیم و از دنیای دانش بیخبر
دورهء سنگ و حجر از بهر افغان آورند
مهرو جنوری۲۰۱۹