32 بهترین ضرب المثل یهودی

ا.دهقان

 1. با داشتن پول نه آنقدر خوش آیند است که در نبود آن ناخوش آیند است.
 2. آدم-نخستین خوشبختی بود که خشو نداشت.
 3. اگر پرابلم توسط پول حل و فصل شود، این پرابلم نیست بلکه مصرف است.
 4. خداوند به انسانها دو گوش و یک دهن داد، تا بیشتر بشنوند و کمتر حرف زنند.
 5. خداوند شما را از زنان احمق در امان خود داشت، از خوبش خودت چاره کن.
 6. شراب داخل شد، اسرار خارج شد.
 7. نه آنقدر شیرین شوید که شما را بخورند و نه آنقدر تلخ شوید که شما را به دور اندازند.
 8. از ایستاده شدن در مقابل بز، عقب اسپ و از چهار طرف احمق ترس داشته باشید!
 9. جهان و ماهی بعد از سه روز نفرت انگیز میشوند! ( افغانها میگویند: مهمان یک روز، دو روز نه اینکه تا نوروز)
 10. دانش و آگاهی جایی زیادی را اشغال نمیکند!
 11. یهود بدون ریش بهتر از ریش بدون یهود است.
 12. انسان باید زنده گی کرد، حد اقل برای کنجاوی کردن.
 13. کر شنید، چیزی که گنگه قصه کرد! کو چیزی دید که لنگ تیز تیز دوید.
 14. خداوند فقیر را حفاظت میکند، حد اقل از گنا هایی که در سرراهش سبز میکند.
 15. وقتی خانم کهنسال عروسی میشود و هم زمان جوان میشود.
 16. والدین به اطفال خویش صحبت کردن را می آموزند اما اطفال والدین را خاموش بودن یاد میدهند.
 17. اگر همه چیز را توزیع، پس مردم خوبی استید!
 18. میشود که تخم نسبت به مرغ کمی هوشیار تر باشد، اما آن زود گنده میشود.
 19. مرد ها میشد که زیاد چیز ها میکردند، در صورتیکه زنان کم گپ میزدند.
 20. خوب خاموش بودن، دشوار تر از خوب صحبت کردن است.
 21. خانم بد، بد تر از باران است. باران انسان را به خانه درون میکند و زن بد انسان را از آن بیرون میکند!
 22. دنیا نه از برای آنکه تعداد مردم زیاد است ویران میشود، بلکه از برای آنکه بسیاری ها انسان نیستند.
 23. خداوند! کمکم کن! تا سر پاهای خود ایستاده شوم، میتوان افتید، اما ایستاد شدن …
 24. اگر زنده گی به طرف بهبودی تغیر نمیکند، بیصبرانه انتظار باش، او حتماً به طرف خرابی تغیر میکند.
 25. هر آنقر عشق شیرین تر باشد، در هر صورت از او مربا تیار کرده نمیتوانید.
 26. وقتی هیچ کاری نباشد، انسان تنبل به کار خیلی بزرگ اقدام میکند.( وقتی برای تنبلی کار گوئید، نصیحت پدرانه میکند.)
 27. عجب است! همه از نبود پول شکایت میکنند، اما هیچ کس از نبود عقل و خرد شکایت ندارد.
 28. کسانی که طفل ندارند، اما خوبتر و بهتر اطفال را تربیه میکنند.
 29. بهتر است از خنده بمیرید نه اینکه از ترس.
 30. تجربه یک واژه است که مردم اشتباهات خود را برمیشمارند.
 31. کهن سالی علامه پیری است نه علامه بزرگی.
 32. انسان سالخورده خوب دیده نمیتواند اما بیشتر میبیند.