یادی ازهمایون رازبان هنرمندهمیشه خندانی که درجوانی بخون غلطید

نگارنده زلمی رزمی

Foto in bericht weergeven
همایون رازبان ازهنرمندان جوان مرگی بودکه سالهاقبل خبر مرگ ناگهانی او، همسر و فرزندیکساله اش همه را شوکه کرد و افسوس خوردند که چه وقت خداحافظی بود.
او درسال ۱۳۳۴خورشیدی دریک خانواده روشنفکر پا به عرصه وجود گذاشت و ازکودکی به هنرموسیقی علاقه فراوان داشت ، با پنجه های کوچکش هارمونیه مینواخت و آوازمیخواند
پس ازختم تحصیلات ابتدایی و متوسطه در اداره افغان موزیک شامل بکارشد و به این ترتیب به هنرموسیقی که خیلی به آن علاقه داشت نزدیک شد.
درسال ۱۳۵۹ به پیشنها آن اداره غرض تحصیلات عالی به اتحادشوروی رفت و هفت سال تمام در رشته موسیقی مخصوصن در ساحات (سولفیژر،هارمونی، پلی فونی تاریخ موسیقی جهان و فورتو پیانو) تحصیل کرد و سرانجام با اخذ دیپلوم ماستری تمام و کمال بکشور برگشت
و ضمن اینکه آهنگهای چندی را برادیو و تلویزیون ثبت و نشرکرد، تازه بعنوان استاد مکتب مسلکی موزیک شامل بکارشده بود
که دریک روزخزانی (۲۸ ماه میزان سال ۱۳۶۷) در اثراصابت یکی ازراکت های کور گروه های آدمکش و دزد و رهزن مجاهدان همراه با همسر و یگانه فرزند دلبندش بخون غلطید و صدای دلنشینش برای همیشه خاموش شد.
قابل یادآوریست که همسرش نیزمعلم موسیقی بود و درهمان روزسفری بخارج کشوردرپیش داشت و همایون رازبان همراه با فرزندیکساله اش میبایست به استقبال وی میرفتند که این حادثه دلخراش در نزدیکی میدان هوایی کابل اتفاق افتید و جان هرسه تن شانرا گرفت.
روان شان شاد و یادشان گرامی باد!