کشورهای آسیای در صدد ایجاد پول بنام ایروشیا هستند

نوشته کریم پوپل

مورخ ۲۶می ۲۰۱۹

در ذهن بسیاری از کشورهای آسیايی این نکته به وجود آمده که باید راه های دیگری برای جلو گیری مالی  پیدا کنند لهذا روی پیمان های پولی و همکاری بانکی میان کشورهای آسیا در حال بحث و بررسی جدی هستند تا به ضابطه جدیدی رسیده و این مشکلات را از میان بر دارند.

آسیا دارای ۵۰ کشور و ۴.۱ ملیارد نفوس میباشد . ۷۵ فیصد کشورهای آسیای میخواهند واحد پولی از خود داشته باشند که معادل جنس آسیايی باشد. کشورهای چون چین روسیه هندوستان ایران از مهمترین علاقمندان این پول میباشند.

کشورهای عقب مانده و کم سرمایه از زمره اولین کشورهایست که دالر ارزش پول کار و تولید آنها را میخورد. بدین ترتیب ااعتبار پولی انکشور از دست میرود. کشورهای مالزی، ترکیه، اندونزی، ایران، اردن، بحرین، و کاموج افغانستان تاجکستان ازبکستان و …. همیشه بحران پولی دارند زیرا ارزش پولی انها را دالر تثبیت می کند.

امریکا به نسبت اقتصاد پیشرفته و سیاست پولی مدبرانه که دارد توانسته است حاکمیت دالر را در سراسر جهان برقرار نماید. این سیاست را به هر قیمتی که است نگه داشته است. در حالیکه بزکترین تولید کننده گان آسیاست منابع مهم مواد خام کشورهای آسیايی میباشد. کشورهای چون چین روسیه هندوستان تایلند تایوان جاپان ترکیه از بزرگترین تولید کننده گان مواد خام پخته میباشند. ۱۷ کشور عربی که تولید کننده گان نفت اند فعلا به دالر آیرو معامله می نمایند در آینده آیروشیا حتماً معاملات نفتی را خواهد نمود. ایران که چهارمین تولید کننده نفت خام است حاضر است معاملات را به پول آسیائی نماید.

کشورهای اروپائی که چسپیده به آسیا هستند در سیاست پولی اسیا یکجا خواهند شد زیرا مواد خام اروپا از آسیا میباشد . اکثر کشورهای اروپايی مجبور هستند که ایرو شیا معامله کنند. آنعده کشورهای اروپائی که نتوانسته اند معاملاتش به ایرو شود در زمره پولی کشورهای ایروشیا شامل شده معاملات آن با ایروشیا خواهد بود.

با بوجود آمدن پول بنام ایروشیا یک تعادل پولی در جهان صورت گرفته دیگر پول نمی تواند به سادگی بلند برده و دست رنج تولیدات آسیا با پاين و بالا رفتن دالر به بن بست کشانیده شود.

منابع

۰. ایجاد پول واحد آسیایی برای مقابله با بحران مالی

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-16/561980-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C

 

۱. طرح و پیشنهاد از کریم پوپل

۲.سازمان همکاری شانگهای در حال ایجاد تغییرات بزرگی در منطقه ی اور-آسیا می باشد https://www.voltairenet.org/article194239.html

۳.روند شکلگیری اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ظرفیت های اقتصادی آن

https://www.academia.edu/22628853/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%B4%DA%A9%D9%84%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7_%D9%88_%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D9%86

 

۴.اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ فرصتی طلایی برای ایران

https://www.mehrnews.com/news/4300868/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86