چه پیر چه عصای پیر

محمدولی

چه عسکر امریکا در افغانستان 
چه طالب وداعش در افغانستان

توافق میان امریکا وطالبان برای جانب امریکا دارای دو ارزش است؛ یکی سیاسی برای شخص ترامپ درپیکار های انتخاباتی ودیگری ارزش پولی بخاطر صرف ۵۰ ملیارد دالر در یک سال در جنگ افغانستان.
عده ای از مراجع نظامی واستخباراتی امریکا صریحآ میگویند که باحفظ رسیدن به توافق صلح ،جنگ خاتمه نمی یابد .
روی این ملحوظ میتوان گفت که بااغاز هسته گذاری های ۵ سال قبل در ولسوالی های خاک سفید ارزگان ووردوج بدخشان که گروه های داعش را با خانواده هایشان مستقر ساختند، انتقال انها توسط هلیکوپتر ها به ولایات شمال وتحرکات داعش در شینوار وبرخی ولسوالی های دیگر ننگرهار به تدریج داعش جاگزین طالب گردید.
در کنار هر مرکز عملیاتی عمده طالبان گروه موازی کار کنان سی. آی. ای. درحرکت بودند که با تغیر ارایش انفرادی جنگنده ها از طالب به داعش بازهم در کنار داعش عمل خواهند کرد، این خواهش جانب امریکا در جریان مذاکرات دوحه با طالبان در میان گذاشته شده است وشاید مورد اجابت قرار گیرد.
با در نظر داشت حقایق جاری ترامپ با اطمینان و خاطر جمعی از ناحیه جنگ نیابتی در یک مانور پر صدای تبلیغی هم ذهنیت مردم امریکارا بدست میاورد وهم بار جنگ را بطور کامل بدوش طالب ، داعش وعسکر افغان میگذارد. کشور اشغال شده نه از خود اراده دارد ونه میتواند در برابر غول جنگ وخون مخالفت ورزد.
جنگ را با تجاوز بر افغانستان آغاز کرد ، حکومت های دست نشانده را به قدرت رساند ، سران وکادر های رهبری تنظیم های جهادی را که ازاول جهاد خریده بود مجددآ با دادن پولهای فراوان به خدمت گرفت ، بذر استخبارات را ده به ده وشهر به شهر کشت نمود، گروهی از وطنفروشان فاقد جوهر افغانی را در ادارات دولتی، پارلمان وولایات وبرخی احزاب سیاسی به اصطلاح خودش به چهره های مطرح سیاسی مبدل ساخت، حدود صد تا صدو پنجاه خانواده را ثروتمند وقدرتمند ساخت، شبکه های تلویزیونی ، اخباری وامواج رادیویی جانبدارش را بر فضای مطبوعاتی کشور مسلط گردانید، روحانیت مزدور از کار افتاده را حیات مجدد بخشید، پیران مزور ورانده شده از صحنه روحانی وسیاسی کشور را به مراجع براورنده های مراد اخروی مسلمانان ساده دل در مناطق عقب افتاده مبدل ساخت وبا پول وامکانات بی حساب لنگر گاه های شانرا مانند زمان سلطه انگلستان به مراکز تخدیر اذهان مریدان وخنثی سازی تنور وتحول احیاء کرد .
خلاصه پس از انکه درزمین شدیار شده بمب وتوپ وتانک قلمه شانی دلخواهش را انجام داد حالا میگوید جنگ افغانستان بی مفهوم است ما افغانستان را ترک میگوییم .
اگر جنگ اعلان شده شما علیه تروریسم بی مفهوم بود چرا این سرزمین را به ماتمکده فرزندانش مبدل کردید ، زندانهای بگرام وگوانتانامورا به شکنجه گاهای وحشت اور مبدل نمودید واگر افغانستان برای تان سرزمین مطلوب استراتژیک نیست چرا این قدر هسته گذاری کردید ؟
درهردو حالت دروغ میگویید همانطوریکه در همه مناطق تحت جنگ واشغال دروغ گفته اید .