چشم انداز کوتاه بر سیاست کلان امریکا در ظهور وزوال نظام طالبان

محمدولی

ظهور طالبان :
بدون جنجال واستدلال های خود ساخته، طالبان پروژه امریکائی برای گسترش نفوذش درین منطقه اسیا بود.
جنگهای ویرانگر بین التنظیمی جهادی ها در داخل افغانستان زمینه برای رسیدن امریکا به اهدافش درین منطقه را انطوریکه بعد از رسیدن انها بقدرت ارزوداشت مهیا نتوانست،سیاست سکوت ودور باش امریکا باحفظ داشتن تاثیر عمیق برمجاهدین مفهومی را در پی داشت که نتایج انرا طی هیجده سال اخیردر کشور میبینیم(یعنی تاسیس پایگاه های نظامی در گلوگاه سه رقیب امریکا: چین،فدراتیف روسیه وایران و استعمال افعانستان بحیث گارنیزیون قوای امریکا حد اقل تا ۵۰ سال دیگر دربرابر این کشور ها) .
عمق علایق امریکا نسبت به طالبان ازین اصل هویدا میگردد که انها به امید دستیابی به منابع نفت وگاز اسیای میانه ” رابرت اکلی” قبلآ سفیر امریکا در اسلام ابادرا که در دهه ۸۰ قرن گذشته ناظم کمکهای امریکا برای مجاهدین بوداستخدام کردند تا با طالبان در تفاهم اید وتیمی متشکل از “بورد من ،زلمی خلیل زاد و مارتربریل اولکات کار شناس در امور اسیای میانه” را ساختند . فعالیت استخباراتی امریکا از طریق شرکت یونوکال در مورد افغانستان شدت گرفت واز همگرائی دو دستگاه استخباراتی سی. ای.ای.وای.اس.ای.با حمایت مالی عربستان سعودی گروه جنگی و تروریستی طالبان زاده شد .
نشرات و تبلیغات شبکه های رادیویی و تلویزیونی ومراکز دپلو ماتیک امریکا پیوسته به نفع این گروه بکار میافتید به گفته احمد رشید ژورنالست پاکستانی” بعضی دپلوماتهای ایالات متحده امریکا انان را نیکو کاران مسیحائی یا چون مسیحیان تازه یافته ای میدانستند که دوباره از مادر مسیحیت امریکایی زاده شده اند”
رادیو صدای امریکا حرکت این گروه تروریستی را بنام ” جنبش محصلان” یاد میکرد.در افغانستان شاگردان پوهنتون ها را محصل میگویند که در گذشته از وجهه خوبی در میان مردم برخورداربودند وبنام فاکولته یی یا محصل صاحب قدر وعزت میبودند ازین جهت رادیو صدای امریکا برای دادن وجهه تصنعی به طالبان در میان مردم انانرا محصلان میگفتند.
امریکایی ها ازین محصلان خود ساخته در هوتل های پینج ستاره در کشور شان استقبال میکردند، چنانچه از ملا غوث و هیات همراهش در یکی از هوتلهای پنج ستاره با مهمانداری عبد السلام عظیمی(قاضی القضات حکومت کرزی) استقبال نموده بودند . اگر انها قابلیت بر اورده شدن امیال امریکا را میداشتند همه چیز خوب بود، انها فرشته های زاده شده از ما در مسیحیت بودند، جنبش شان جنبش روشنگرانه در سطح محصلان پوهنتونها می بود و با همه مظالم وشداید از حمایت وسیع امریکا مانند وهابیون ال سعود بهره میبردند، همان طوریکه اسامه بن لادن ازین امتیاز امریکا ومتحدین ان برخورداربود.
بن لادن میگفت ” سعودی ها برای مقابله با روسهای کافر مرا بعنوان نماینده خود در افغانستان برگزیدند. من در پاکستان در ناحیه مرزی با افغانستان مستقر شدم … اولین پایگاه اموزشی خودرا در نقطه ای ایجاد کردم که در ان افسران پاکستانی وامریکایی داو طلبان را اموزش میدادند. تسلیحات را امریکایی ها وپول را سعودی ها تامین میکردند”
در اوردن بن لادن وطالبان در افغانستان تا وقتیکه امریکا نظر نیک به انها داشت جمعیت اسلامی وشورای نظار همانند امریکایی ها فعال بودند . برهان الدین ربانی با مهمانداری حاجی قدیر پلان خاص پرواز طیاره اریانا به سودان را تنطیم وبن لادن را از انجا به هده جلال اباد انتقال داده هده را مرکز تربیت نظامی ان تروریست قرار داد وبرای تعداد زیاد انها زمین توزیع نموده تذکره تابعیت افغانی راداد و نیز مبالغ هنگفت پول به قندهار برای ملا محمد عمر مجاهد فرستاد.
احمد شاه مسعود از اول رسیدن طالبان بدروازه های کابل با انها همکار بود . بهتر است جریان مستند این همکاری از زبان قوماندان گل حیدر که در صفحه شفیع عیار بصورت زنده نشر شده است بیان گردد:
اودر مصاحبه زنده اش چنین گفت : ” وقتی طالبان به سنگ نوشته چهار اسیاب رسیده بودند من با قوای مربوطه ام در برابر انها مقاومت میکردم، مارشال فهیم به سنگ نوشته امد تا با طالبان مذاکره کند. امر مسعود به من هدایت داد اگر طالبان سلاح تانرا بخواهد همه سلاحهای تانرا به ایشان بدهید. بعد از مذ اکرات فهیم با طالبان‌ ملا بور جان وملاربانی را من از سنگ نوشته به ارگ بردم تا استاد ربانی با ایشان مذاکره کند . در همان روز استاد ربانی به انها دعوت افطار داده دو باره انهارا به سنگ نوشته اوردم. یک روز قبل ازین امر مسعود به میدان شهر بدون سلاح نزد طالبان رفته بودضمن ملاقات با ایشان گفته بود کابل را به ایشان تسلیم می نماید.
گل حیدر .گفت : وقتی طالبان در میدان شهر رسیده بودند مسعود همه قوماندانها را جمع کرده گفت : طالبان قران میخوانند ایا انانرا از کسانیکه در کنار سرک قمار میزنند بهتر نمیدانید؟ همه قوماندانها گفتند بهتر میدانیم (منظور مسعود از قمار بازان کنار سرک افراد جمعیت وشورای نظار بود که در پوسته های امنیتی گذشته از دهها فجایع ضد اخلاقی قمار هم میزدند).
جنرال داود داود یکتن دیگر از قوماندانهای شورای نظار عین همین گفته های گل حیدر را در یکی از مصاحبه هایش اظهار کرده بود.
جمله طالبان قران خوان که مسعود با استفاده ازان جنبش طالبان را حقانیت معنوی میداد بی پیوند با جمله فرشته های صلح زاده شده از مادر مسیحیت امریکایی نیست . مسعود ، ربانی وطالب زیر حمایت ورهنمایی امریکا، پاکستان وعربستان سعودی پروژه طالبان را در افغانستان مجال تحقق دادند ولی با فریاد و غوغای عوامفریبانه برای مرحله بعدی کار زیر حمایت سی.ای.ای. به تالقان وبعدآ رهسپار کولاب شدند تا بزعم خودشان به مقاومت بپردازند.اما در حقیقت پروژه بعدی یعنی اشغال کشور را توسط امریکا زمینه سازی کنند.

زوال طالبان:

باعدم حصول اهداف اقتصادی نفت وگاز اسیای میانه توسط طالبان لبه تیغ امریکا زیر نام پامال شدن حقوق زنان در افغانستان علیه طالبان تیز شد و با انفجار سفارت ان کشور در نایروبی اسامه بن لادن نام سرزبان امریکایی هاشد.با انفجارات یاردهم سپتمبر در نیویارک وواشنگتن دی.سی. دیگ خشم امریکا بیکبارگی به نقطه غلیان رسیده بر جیره خواران نا خلفش بر اشفت تا جواب عمل تروریستی انهارا با تروریسم دسته جمعی واعلان شده بدهد.
س.ای.ای.قبل از ین حوادث فعال گردیده با مسعود وعبدالرسول سیاف کار را اغاز کرده با دادن ۷۰ ملیون دالر به شورای نظار ومبلغ تحقیر امیز یک لک دالر به سیاف بار دیگر انهارا بحرکت در اورد.
قبلآ پلان چنین مطرح بود تا به قیام علیه طالبان شکل ملی داده شود به این ترتیب که احمد شاه مسعود در شمالشرق، دوستم را ازترکیه اورده درزون شمال ، تورن اسمیعل خان را از زندان طالبان در قندهار ازاد کرده در زون غرب وجنوب غرب، کریم خلیلی را در مناطق هزاره جات حامد کرزی را در حوزه جنوب و قوماندان عبدالحق را از امارات متحده در پشاور اورده از انجا در سمت مشرقی جابجا کردند تا باکمک مالی وتسلیحاتی وحمایت عساکر امریکایی قیام را اغاز کنند. اما مرگ مسعود وحادثه بازدهم سپتمبر این پلان را برهم زد وتجاوز مسقیم نظامی امریکا گلیم رژیم طالبان را درظرف چند روز بدون ضربه به رهبران انها جمع نمود.
چگونه سی.ای.ای. داخل اقدامات شد؟
گیری شرون که سالها ریاست سی.ای.ای. برای مجاهدین در اسلام اباد را داشت در سال ۱۹۷۹ با احمد شاه مسعوددر تالقان ملاقات کرده بوی وظیفه سپردتا با وسایل مدرن تخنیکی جاسوسی که در اختیارش میگذاردگذارشات مفصل سیر وحرکت طالبان را بوی اماده سازد او برای انجام این وظیفه در هر بار گذارشدهی استخباراتی مبلغ ۲۵۰۰۰۰ دالر برای مسعود می پرداخت .(مراجعه شود به کتاب جنگ اشباح).
برطبق افشای حقایق در کتاب جنگ اشباح گروه سی.آی.ای. بعضی اوقات تحت رهبری افسران شرق نزدیک مدیریت عملیات، سفر میکردند، گیری َشرون معاون این بخش بود. در حالات دیگران انها را ماموران مدیریت مبارزه با تروریسم رهبری میکردند.نام شفری ماموران بخش شرقی (نالت) واز مدیریت مبارزه با تروریسم (جابریکر) گذاشته شده بود.
اولین گروه(نالت-۱) در سال ۱۹۷۹ توسط هلیکوپتر از شهر دوشنبه به پینجشیر پرواز نمود. در سال ۱۹۹۹ یک
گروه دیگر سی.آی.ای. به انجا سفر نمودندانها در دهکده بهارک که با مرکز فرماندهی مسعود فاصله نزدیک داشت جابجا شده یک یا دو هفته را سپری میکردند و اطلاعات را از مسعود میاوردند.
جابجایی باصطلاح رهبران در حوزه های مربوطه شان در افغانستان واغاز تحرکات به پایان نرسیده بودکه حادثه ۱۱ سپتمبر رخ داد وامریکا به تاریخ ۱۳ نومبر سال ۲۰۰۱ حاکمیت طالبان را با حملات هوایی وتحرکات زمینی سقوط داد،قوای زمینی امریکا یکجا با قوت های جمعیت وشورای نظار در داخل افغانستان بر علیه طالبان می جنگیدند که به گفته وزیر دفاع امریکا تعداد شان به هزاران‌تن میرسید.
عساکر امریکایی برای فریب مردم بایونیفورم شورای نظار یعنی جمپر، پیراهن وتنبان،کلاه پکول ودستمال سیاه وسفید چارخانه سوار بر موتر ها ووسایل زرهی در حالیکه عکسهای کلان مسعودرا در پیشروی وسایط نصب کرده بودند از شمالی بسوی کابل میامدندوبدین ترتیب اولین حاکمیت پنج ساله شریعت اسلامی توسط امریکا ودستیاری جهادی ها ساقط گردید.
در ظهور وزوال طالبان جمعیت اسلامی وشورای نظار دستیار با اعتماد سی.آی.ای. بود.سیاست کلان امریکا که عبارت از اشغال و تاسیس پایگاههای نظامی بوداز تاسیس تنظیم های جهادی در پشاور تا اوردن القاعده در افغانستان تسلیمی قدرت به طالبان وسقوط طا لبا ن تا دوام جنگ واشغال صفحات کتاب خونینی است که با برگردانی ان خونها ریخته شده ،ناموسها بر باد رفته، اوارگی ها در سطح جهان مقام بلند یا فته و سلطه جهل وظلمت وطن را برای سالها به قهقرا برده است.
جمعیت اسلامی از اول این سیاسیت همکار ودستیار امریکا بوده وطن را دست بدست به طالب وبعدآ به امریکا انهم در بدل ۷۰ ملیون دالر سودا کرد وجهادی های معامله گرودلال سهم این فروش را تا عقد معاهده امنیتی به کیسه های خود شان ریختند انها ۴۰ سال به خدمت گرفته شدند تا امریکا به این مامول نایل امد.
سی.آی.ای. گروه ساخت ویکی را علیه دیگر به جنگ انداخت وخود نفع برد.

تو چو ان کوزه گر بلهوسی که بهر روز کند کوزه بسی
خوب چون سازدواماده کند بزمین کوبد ودرهم شکند
باز مرغ هوسش پرگیرد عمل لغو خود از سر گیرد