پیام

گل رفت کنار  آب جو سنگ آمد
از فاصله ها صدای فرسنگ آمد

هنگامه ی همدلی سرود خاموش
از باغ رمید و موسم ننگ آمد

امین آریبل

امروز بلندیست ترا، فردا نیست
گر دست دهد صدا، صدایی پا نیست

هشدار زمانه ، کام خود میطلبد
بشکستی اگر،الف کنار یا نیست

آریبل

من بار مژه ز دیده کم خواهم کرد
زین دام فریب رنگه، رم خواهم کرد

در بزم دل و خیال خلوتگه ی خویش
یک چای سیاه تیره دم خواهم کرد

آریبل