پیامد های زیانبار توافق امریکا با طالبان

                             نوشته ی : فروغی

          توافق قریب الوقوع امریکا با طالبان پیامد های زیانباری برای افغانستان خواهد داشت – پیآمد هایی حتا تا حد فروپاشی وطن واحد ما افغانستان .

          امریکاییان با سپردن اختیارعام و تام ولایاتی ازافغانستان به طالبان و بیرون کردن شمار زیادی از سربازان شان ازاین کشور ، بخش بزرگی از قدرت دولتی را در اختیار تروریستان گذاشته ، زمینه ی نفوذ و تسلط بیشتر پاکستان را در مناطق بیشتری از افغانستان مساعدتر خواهند ساخت .

          اما آیا کابل ، شمال افغانستان ( شامل توده های وسیع آسیب دیده از طالبان در شمال و رهبران و قوماندانان جهادی وابسته به شمال ) ،  قدرتهای منطقوی چون هندوستان ، روسیه و ایران ؛ با این تقسیم بندی و حاتم بخشی امریکا موافق اند ؟

          آیا طالبان حاضر خواهند شد تا به قوای مسلح موجود تمکین نموده ، سلاح برزمین گذارند و شامل پروسه ی سیاسی شوند ؟

         به نظر می آید ایالات متحده ی امریکا با محاسبات نادرست خویش ، باردیگر افغانستان را در گندآب افراطیت مذهبی غرق نموده ، میخواهد دامنه ی جنگ و برادرکشی را درافغانستان همچنان گسترده نگهدارد .

         ایالات متحده ی امریکا وپاکستان ، باری بقدرت رساندن طالبان این بنیادگراترین و شرورترین گروه مذهبی در جهان را در ادامه ی حکومت جهادی – اسلامی جنگ آفرین و چپاولگر قبلی شان تجربه کرده اند . هر دو تجربه نتیجه ای به جز آتش ، ویرانی و خونریزی بیشتردر قبال نداشته است .

        مگر آدم ازعقل بیگانه باشد تا باورنماید که اینبار با شرورترین بنیادگرایان اسلامی به صلح و ترقی دست خواهیم یافت .

        شاید در کوتاه مدت – تا پیروزی دوباره ی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا ، آتش بس و صلح نمایشی ای را شاهد باشیم ؛ اما همانگونه که گرداننده گان اصلی این بازی بزرگ باربار خود هم اذعان داشته اند ، این توافقات به معنای پایان جنگ در افغانستان نخواهد بود . نه تنها به جنگ پایان نمی دهد ؛ بلکه توازن قوا میان قدرتهای داخلی را برهم زده ، دشمنی میان گروههای قومی و مناطق مختلف افغانستان را تا آن حدی تشدید خواهد بخشید که خطر فروپاشی کشور هم میتواند متصور باشد .

       از جانب دیگر ، ترس آن وجود دارد که اعلام پیهم نیت خروج سربازان خارجی از افغانستان توسط رهبران دولت امریکا ، نگرانی های هلاکتبار رژیم فاسد و بی اتفاق کابل را به حدی افزایش بدهد که ساختار آسیب پذیر حکومت کنونی همانند رژیم دوکتور  نجیب الله فقید از درون بپاشد و کشور ما باردیگر صحنه ی خونین جنگهای گروهی کوچه به کوچه گردد .