پیامد تکرار بازیهای گذشته چه خواهد بود؟

فرهاد

واعظان جلوه بر محراب و منبر میکنند

گر به خلوت میروند خود کار دیگر میکنند                           حافظ

در نشست که به اشتراک پنجاه کشور اسلامی و عربی به تاریخ31/2/1396در پایتخت عربستان سعودی صورت گرفت .ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواهان بسیج کشور هادر پیکار با هراس افگنی شد وی تاکید نمود به هیچ کشور اجازه ندهند که هراس افگنی در کشورهایشان فعالیت نمایند منابع تمویل کننده آنها را به بندند افزود بیشترین قربانی هراس افگنی مسلمانان هستند یک عده کشورها سازمانها از جمله ایران سازمان حماس و غیره را به حمایت از هراس افگنی متهم نمود.

در حاشیه نشست محمد اشرف غنی و ترامپ در مبارزه با هراس افگنی تاکید نموده ترامپ قوت های مسلح افغانستان را شجاع خواند.

مردم و آگاهان امور نشست متذکره را تکرار بازیهای گذشته خوانده میافزایند نشست نه برای خشکیدن ریشه های تروریزم هراس افگنی بلکه اقدام بیشتر بر ضد کشورهای فدراتیف روسیه ایران و غیره میباشد رفتار جنجال برانگیز سران عربستان با دختر و خانم ترامپ رقص و پایکوبی آنها بعداز امضا قرار دادها به ارزش صد ها میلیارد دالر توجه مردم آمریکارا و جهانیان را به خود جلب نموده کاری که سال های سال سران سعودی دست دادن به خانم ها رقص و پایکوبی را خلاف منافع اسلام میخواندند با بدست آوردن  آنرا پشت پا زده به آن کم بها دادن جای تاسف است که سران عربستان سعودی از جمله بزرگترین تمویل، تجهیز ،آموزش و پرورش دهنده هراس افگنان در جهان متهم میباشند صدها هزار تن در آنطرف خط دیورند زیر بهانه آموزش دینی بواسطه سران متذکره اداره آی اس آی طبق سناریو کشورهای توسعه طلب و متجاوز تمویل تجهیز آموزش و پرورش غرض انجام جملات انتحاری کشتار مردم بیگناه آنش زدن مکاتب مدارس، سنگسار نمودن زنان به کشورها وکشورهای منطقه و جهان اعزام میشوند.

سران کشور فوق ذکر نیز از مبارزه برضد هراس افگنی حرف میزنند مردم میگویند لعنت خداوند بر منافقان و دروغگویان از جانب دیگر عاید سرشار صد ها میلیارد دالر از ناحیه مواد مخدر استخراج غیر قانونی هزاران معادن، قطع صد ها کیلومتر جنگلات مثمر و غیر مثمر به ارزش هزاران میلیارد دالر غصب میلیون ها جریب زمین حیف و میل صدها میلیون دالر که به نام کمک به کشور ما سرازیر شد گسترش فساد از جمله در ریاست نفت و گاز مایع نصیب سران گروها، مافیای مواد مخدر، اقتصادی، غاصبین میلیون ها حریب زمین، عاملین فساد گسترده ، جنگسالاران ، زورمندان ، غارتگران ، جنایت کاران جنگی گماشتگه  گان فاسد اجانب و ادارات استخباراتی کشورهای منطقه اداره آی اس آی  آن گردیده بهترین وسیله و افزار برای هراس افگنان بوده و میباشد آنها از ایجاد فرسنگ ها فاصله بین دولت و مردم توانسته اند در داخل وخارج دولت اعمال نفوذ و دست بالا پیدا نمایند واقعات خونین شفاخانه چهارصد بستر قول اردوی 209 شاهین اثبات ادعادی ماست.

بازیهای قدرت طلبی سران حکومت فرا قانونی که سبب رفتن جنرال دوستم به ترکیه و برکناری احمد ضیا مسدود گردید بزرگترین خدمت برای هراس افگنان و حامیان خارجی شان میباشد مردم از ناحیه انتقال هراس افگنان که در ولایات شمال دیسانت شده ومیشوند سخت نگران بوده شب و روز را  در عالم مایوسی سپری مینمایندو

خلاصه اینکه مردم  نظر به تجارب خونین که از گذشته دارند پیامد نشست ریاض را تکرار بازیهای گذشته دانسته از تمام نیروهای سالم اندیش کشور تقاضا مینمایند در داخل وخارج کشورتقاضا  مینمایند در داخل و خارج کشور صدای اعتراضات خویش را بر ضد آن از طریق جامعه مدنی راه پیمایی ومبارزات مسالمت آمیز و سایر اطلاعات جمعی بلند نمایند!