پسرم!

بیژن باران

2ساله بودی؛ ماشین اصلاح برایت خریدم.

هر 2هفته موی مشگی سرت را زدم.

نوجوانی– تو موی سر دوستان ت را زدی.

 

اکنون در پیریم.

هر 6ماه موی فلفل نمکی مرا

با نمره 4 می زنی-

درست مانند دوره دبستان

در کوچه چاله حصار گلبندک،

ناف تهران.

 

از این دست بدی از آن دست می گیری.

وقتی رادیو در عصر وطن می خواند:

ای داد و بیداد!

جوانی من کو؟

 

اکنون پاسخ را یافتم

جوانی من روبرویم است-

پسرم!

240618