پارلمان خونی!

بتاریخ 23 مارچ 2017 مطابق 2 حمل 1396 خورشیدی حادثه خونی ومرگباری تروریستی درپیاده روی پل وستمیستر شهر لندن درنزدیکی پارلمان بریتانیا،بوقوع پیوست. این حمله تروریستی توسط مسعود خالد  مربوط باند تروریستی داعش متولد کشور انگلستان  صورت گرفت، که با موترخود به پیاده رو پل  بالای عابرین هجوم برده که به اثران چهارتن کشته و40 تن زخمی گردید . سپس از موتر خود پیاده شده  به سوی ساختمان پارلمان  دویده،که دراین اثنا موظفین پولیس جلو انرا میگرد ،اما با چاقودست داشته بسوی یکی از محافظین گارد پارلمان   بنام “کیت پالمر” حمله ورمیشود،و باضربات چاقوانرامیکُشد. بعداز ان  مسعود خالد به ضرب گلوله مامورین پولیس کشته میشود. مجموع کشته شده گان  پنج تن میباشد.  مسوولیت این حادثه تروریستی را داعش به عهده گرفته است. نظر به ادعای پولیس لندن شخصی مذکور سابقه مشکوک بنیاد گرای اسلامی داشته وخودرا “عسکر خلیفه اسلامی” معرفی میکرد،  وقبلن تحت کنترول پولیس قرار داشت و چندین بار به کشورهای عربی مسافرت نموده است.

حادثه تروریستی درقلب شهر لندن که یکی از پرنفوذترین پایتخت ها دراروپا میباشد،توجه همه رهبران جهان را جلب نموده وانرا محکوم نموده وبا مجروحین وخانواده های کشته شده گان همدردی ابراز نموده اند. حادثه خونین تروریستی در نزدیکی پارلمانی رخ میدهد که تاریخش مشحون از تهاجمات ولشکر کشی های جهانی بوده که زمانی درامپراتوریش افتاب غروب نمی گرد. تاریخ پارلمان بریتانیا به  ” منشور کبیریا (مگنا گارتا)” معروف که درسال 1215  توسط “جان” پاد شاهی انگلسان امضا شد ه،پیوند دارد ،که این منشور زمینه سازحکومت مشروطه و پارلمان بریتانیا درسالهای بعدی شده است. انگلیسها در تاریخ جهان گشایی نسبت به هر کشورِجهان پیش قدم بوده واولین بار کشور همسایه خودرا ایرلیند را اشغال و مستعمره خود نمودوبعدن در  سایر کشورهای اروپایی ، اسیایی، افریقایی وامریکا ی شمالی وجنوبی  لشکر کشی و هجوم برده وانهارا زیر سلطهء امپراتوری  خودقرارداد. که خاطرات جنایات و نسلی کشی عساکرش در صفحه های تاریخ کشورهای چون: هندوستان و کشورهای افریقایی وعربی  ثبت میباشد. درکشور ما افغانستان نیزاز سال 1939 الی  1919ترسایی ،سه بار  لشکر کشی  نموده ،وبعدن در جنگ سوم انگلیس و افغا ن به شکست قطعی مواجه کردید وافغانستان استقلال دایمی خویشرا کسب نمود.

دردوران معاصر،بازهم  به اثر سیاستهای جهانگشایی دولت های سرمایداری از جمله انگلستان وامریکا وشرکای غربی شان وضع نظامی وامنیتی در سرتاسر جهان به مخاطره قرار گرفته است؛ بویژه بعدازپیدایش اسرائیل وسرکوب مردم فلسطین وکشورهای بالکان توسط انها وتهاجم نظامی بعداز 11 سپتامبر2001درکشورهای شرق میانه وافغانستان .  همچنان  در شرایط فعلی ، ماشاهد عدم علاقمندی و پیکری وپشتبانی ازمبارزه برجق  خلق فلسطین برای ازادی سرزمینهای اشغال شده و گسترش شهرکهای مسکونی برای اسرائیلها در این  مناطق وطفره رفتن درمورد تشکیل کشور مستقل فلسطین ، انزجازو نارضایتهای جنبشهای اسلامی وسایر نیروهای ازادیخواه رابوجود اورده ؛ وبهانه بیشتر درجهت رشد گروهای تروریستی درجهان شده است.   بعداز فروپاشی اتحادشوروی کشورهای غربی اخص انگلیس وامریکا برای گسترش جهانگشای وتسلط بیشتر بالای منابع نفتی کشورهای عربی به عراق ، لیبی ، سوریه ،  ، مصر وهمچنان افغانستان و یوگوسلاویا وسایر کشورهای بالکان و اوکرائین  لشکر کشی وبه نوع حکومتهای انرا سرنگون وتسلط نفوذ خویشرا دراین کشورها حاکم ساختند. اما نسبت بوجود امدن حکومتهای بی کفایت و دست نشانده امریکا وانگلیس ، جنگهای  دینی ،مذهبی وقومی  به شمول افرادناراض وتحقیرشده  حکومتهای قبلی  در گروهای تروریستی القاعده ،طالبان ،داعش وسایر گروهای تروریستی زیر نام خلافت اسلامی بوجود امد ه بود اغاز گردید؛که پیوستن اکثری اعضای این گروپ ناشی از اشتباهات عمدی وقصدی نیروهای نظامی ائتلاف بین المللی به سرگردگی امریکا وانگلیس درعراق لیبی و سوریه ویمن بوده است ،که باعث قتل وقتال صدها هزار افراد بی گناه توسط بمباردمانهای کوراین نیروها شده است و کشورهای انهارا به سرزمینهای سوخته ویران تبدیل کرده اند، که به اواره شدن وسرگردانی میلونها انسان در کشورها جهان شدند. دستگیری افرادمشکوک بنام همکاری با گروهای تروریستی واجرای  شکنجه وجزاهای های ضد کرامت انسانی غرض گرفتن اعتراف توسط دستگاهای جاسوسی خویش یک نوع عقد مندی بزرگ را درمیان عربهای ساکن این کشورهای وسایر مسلمانان رادیکال درجهان بوجود اورده واین عمل را  دشمنی وتجاوز علیه عقیده وسنت  وعدم احترام ورعایت به قوانینی دینی ومذهبی خود تلقی وانرا میان مردم تبلغ نمودند که موج بزرگ وتنفر را علیه نظامیان خارجی در این کشورها بوجود اورد؛براین اساس جوانان احساستی وخون گرم مسلمان  درکشورهای اروپایی برای دفاع از عقاید  خود با گروپهای ترویستی پیوسته و درجنگهای سوریه وعراق لیبی ویمن اشتراک ورزیدندو بعداز انکه از صحنه جنگ شکست ویا خسته شدن دوباره به کشورهای قبلی خویش برگشتند ویکجا با سایرهمکاران تروریستی خویش  بخاطرگرفتن انتقام  بااجرای عمال تروریستی در گوشه های مختلف جهان ازجمله  درکشورهای بلجیم، فرانسه، المان وانگلستان  داخل اقدام شدند،که اروپا را شوکه کرد .ترور شخصی ودولتی به هرنوع که انسان بی گناه وغیرمسلح را هدف بگیرد کار غیر انسانی واخلاقی بوده ومورد تقبیح میباشد. اما کشورهای غربی درراس انگلیس وامریکا بعدازاینکه درسیاستهای خویش دراین کشورها به شکست مواجه شدند وتلفات سنگین نظامی را متقبل شدند، بخاطر ادامه عظمت گشایی خویش از نیروهای اپوزیسونی این کشورها درجهت تقویه انها غیرمستقیم داخل اقدام شدند بالخصوص با گروهی تروریستی اپوزیسون دولت سوریه ازجمله داعش والقاعده  وغیره  کمکهای مسلحانه واموزش نظامی را شروع نمودند.که یک نوع جنگ  نیابیتی را علیه کشور سوریه اغازو  تقویه نمودند. که دراین توطیه کشور عربستان وقطر نیز سهم فعال دارند.  جنگ درعراق  سوریه واشغال  بزرگترین شهرهای پرنفوذ ان توسط داعش و القاعده تبانی با نظامیان وفادار صدام حسین به زودترین فرصت با موجودیت عساکر ناتو وامریکا وانگلیس ، دراغاز حملات این گروها به سوریه وعراق پشت سر هم سقوط وانرا بدون مقاومت  تصرف نمودند.  حالا بعداز چهارسال دوباره بعداز ظلم استبداد وقتلهای دسته جمعی و گردن زدنهای مردم بی گناه وتجاوزه به زنان ودختران معصوم میخواهند که این شهرها رااز وجود داعش  ازاد  بسازند! . به اثر این جنگهای حانمانسوز میلونها نفر کشته وزخمی واواره شدند. برعلاوه به اثر حمله های نیروهای ایتلاف بین المللی هزارتن خانواده های ملکی به شکل جمعی به اثر بمباردمان کور انها که درنزد گروه های تروریستی  گروگان مانده وازانها به صفت سپهر دفاعی درموصل عراق و سا یرشهرهای دیگراستفاده میکنند، ازبین برده میشوند. سوال برانگیز است!، چرادراوایل جلو این حرکتها وخیزشهای نابه هنگام وسریع داعش والقاعده گرفته نه شد؟ که حالا داخل اقدام شده اند! واین همه موترهای مدرن ضد مرمی وبمب وسلاحهای مدرن ازکجا واز طرف کی به اختیار شان قرار داده شد؟ . نظر به راپورهای منابع خبری جهان “60”هزار موتر تویوتا ازجاپان با مصرف کشور قطر به اختیار این جانیان قرار داده شده است،و6میلیارد دلار کشور عربستان وقطر برای مسلح ساختن واموزش نظامی افراد داعش والقاعده در پایگاهی نظامی امریکا در قطر توسط جنرالان امریکایی وانگلیسی برای تشدیدجنگ در سوریه ویمن برای سرنگونی دولت اسد وحوثی ها به اختیار امریکا وانگلیس گذاشته است . اما به اثر کمکهای انسانی روسیه وایران این پلان خنثی شده و زمینه  پیدایش صلح بین مخالفین اسد ودولت اسد مهیا گردید. درحالیکه تمام شهرهای تاریخی سوریه همه ویران ودارایی های تاریخی ان به یغما برده شد وهزارها انسان به طوری دسته جمعی توسط داعش وسایر نیروهای بنیادگرایی اسلامی وگروهای ترویستی قتل عام شدند. حوادث  که درکشورهای غربی صورت میگرد همه بنابر عملگرد تجاوزگرانه کشورهای غربی درشرق میانه  میباشد. بسیار ساده است که این تروریستها چنان که خود شان بسادگی تشکیل دادند، انرا به سادگی ازبین ببرند وجلوی عمال تروریستی مخرب انهارا بگیرند! اما برای توجیه رویکردهای جنگی و باقی ماندن نیروهای نظامی شان درشرق میانه وافشای چهره ها خشم نیروهای بنیادگرای اسلامی نمی خواهند که بزودی جلو چنین حوادث را بگیرند،   تا  هزینه های نظامی خویش را با پشتبانی مردم بالا ببرندواین گروها را عامل بدبخیی وخون ریزی مردم درجهان وانمود سازند تا اهداف بعدی خودرا تحقق و سود سرمایه ها ی خودرا ازطریق فروش سلاح تامین وبلند برند.سرمایداری بدون جنگ وخونریزی رشد کرده نمی تواند وبه رکود مواجه میشود .بناعن برای رشد وازبین رفتن بحران سرمایداری ورویکردهای نیولیبرالیزم  که درجهان روبه شکست هست ، جنگ را بنامهای گوناگون دامن زده وانرا تقویه میکنند. تا اینکه  شکستی را که در عراق ،افغانستان ،لیبی وسوریه متقبل شده اند ، پنهان نمایند .  در افغانستان نیز وضع چنین است دراغاز لشکر کشی واشغال افغانستان توسط ناتو وامریکا یکصدوچهل هزار عسکر باموجودیت  48 کشور جهان نه توانستند دوهزار طالب را ازبین ببرند ویا انهارا وادار به صلح وازبین بردن خون ریزی نمایند؛بلکه به اثر پشتبانی خودشان برای زرع کشت مواد مخدره توسط طالبان غیر مستقیم مورد پشتبانی قرار گرفته  ورشد نمودند، که امروز 47 فیصد مناطق کشور را به اختیار دارند بازهم فرماندارنیروهای امریکا پیشنهاد پنج هزار عسکر ی دیگری رابه بهانهء تامین امنیت درافغانستان از دولت امریکا نموده است ،تابا این نیرنگ کشت مواد مخدر را   پیشتر ساخته وسودی هنگفتی بدست اورندویا جنگ را بسوی ایران واسیای میانه سوق دهند! .

چنانچه یک منبع خبر رسانی  بی.بی.سی اظهار داشته است:” «جان اباتسفورد» مامور سابق سازمان سیا به « ورلد نیوز دیلی ریپورت» گفته بود که “واشنگتن” از عواید مالی به دست امده ازتجارت مواد مخدره درافغانستان  گروه داعش را تامین مالی می کند تا کشورهای خاورمیانه را بی ثبات کند.” واوگفت :” که داعش با حمایت مالی ومدیریت سازمان سیا علیه کشورهای مخالف امریکا وایجاد بی ثباتی در خاورمیانه می جنگد.”

همچنان «جان اباتسفورد »به خبر نگار بی بی سی ظهار داشته است:” که امریکا از برخی افغانها در جنگ باشوروی سابق حمایت کرد وحالا نیز با عواید تجارت موادمخدر گروه داعش را تامین مالی میکند.”

ااظهار بلند پایه امریکا این واقعیتهارا اشکار میسازد که تمام بدبختی  ها ی وقتل وقتال مردم بی گناه شرق میانه وافغانستان زیر پای مرموز دستگاهای جاسوسی غرب بویژه امریکا بوده ،تا امپراتوری وعظمت خواهی خودرا درجهان یکجا با برادر کوچک خود انگلیس به نمایش بگذارند، ومنابع طبیعی انرا اشغال وبه یغما ببرند.

علی رستمی کشور المان