ویدوی دگروال رسول توسط مفتش اردوی امریکا جان سپکو نشر شده است

نوشته کریم پوپل

۵نومبرسال۲۰۱۷  


جان سپکو مفتش مخصوص امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار)برای چندین بار خطاهای وزارت داخله و اردو افغانستان را به سمع مقامات رسانید ولی در هر بار ادعا اورا وزارت خانه های نامبرده رد نمود. مهمترین موارد که جان سیکو ادعا داشت عبارتند از:
۱.تجهیزنمودن طالبان از طریق عده قلیل از وطن فروشان داخل قوای مسلح افغانستان ؟
۲.اجرای معاشات برای نام سر بازان که اصلا وجود ندارند 
۳.سو استفاده از بیوه منسوبین شهید قوای مسلح 
۴.سو استفاده از منسوبین زن قوای مسلح غرض اجرای ترفیع وغیره میباشد که موضوع را به مقامات دولت افغانستان و امریکا رسانید. ولی ادعا های جان سپکو نادیده گرفته شده مبهم باقی ماند. او اینبار ویدو های بیوه منسوبین اردو را قصدی پرداخت تا دولت افغانستان و قوای مسلح افغانستان را متوجه خطاها آنها به شرف وعزت مردم آسیب دیده افغانستان ساخته ادعا خودرا درست ثابت سازد.