هموطن هر روز یک سیلی به روی می خوری و هنوز هم خاموش هستی ؟؟؟

نویسنده : دکتور طاوس وردک لندن ۲۴رم دسامبر ۲۰۱۷.

 

توجه کید در ۱۶ سال متواتر من وشما ، ما وشما می نویسیم که افغانستان چقدر تحمل کند ( سیلی ویا چپات ) دشمنان وطن را ، فشار های دشمنان ، تهدید های دشمنان ، زورګوییهای دشمنان ، توطیه های دشمنان ، تجاوزات و تحریکات مسلحانه دشمنان ، انتحار وبم ګذاری ، فقر وګرسنګی ، بیکاری ، غرق شدن جوانان مقبول و وطن پرست افغان در آبهای یونان و ایطالیا ، تا دیروز همه در یک جبحه نامقدس علیه حزب دیموکراتیک خلق افغانستان کمونست ګفته  از هیچ نوع  تجاوز، تخریب ،  و بیستری و بی ابرویی و جنایت دریغ نه کردین ، تا امروز به دهول عربها – پاکستان ، ایران و اشغالګران غرب می رقسین ، تا به کی ؟؟؟

چی وقت بیدار می شوید ؟ چی وقت به هوش می آیین ؟ چقدر بیتفاوت هستین ؟ چرا مالک تمام داروندار کشور چند نفر وطن فروش وخاین باشند ؟ چرا در راس وطن دزدان و رشوتخوران ، بیسیوادان ، تفرقه افګنان باشند ؟؟ چرا همه مسایل را ملا ، طالب و روحانی وپیر به اختیار خود ګرفته ودیګر افغان نه لیاقت دارند ، نه انسانیت دارند ، نه مثل ادم حق دارند ، نه حقوق زن وفامیل شان رعایت شده ، نه با زن خود آزاد ګشت وګذار کرده می تواند ، و اختیار تمام اتباع کشور به دست ملا ها وطالب ها است ( که این برهنه ګشت ، این بیدون چادر ګشت ، این حجاب نه داشت ، این ساز می شنود ، این آواز می خواند ، این زنکه بازی می کند ، این شراب می خورد ، این نماز نمی خواند ، این روزه نمی ګیرد ) و هزار چیز ناروا وناسزا از زبان ملا وطالب وروحانی وسید های هزاره می شنوی ، محاکمه های صحرایی ، سنګ سارکردن ها ، چوب زدن ها ، قمچین زدن ها ، برق دادن ها ، مشت ولغت زدن ها کار روزمره تان شده ، چرا ؟؟ به کدام حق و صلاحیت ؟؟ مګر خدا هستین ، مګر وحی بالای تان نازل شده ؟؟

اشغالګران تمام فضای کشور مان را غصب نموده ، پرواز طیارات ، رفت وبرګشت مردم در طیارات به فرمان وامر اشغالګران عملی می شود ، اشغال هستین یا نه ؟؟ اګر زمینه اشغال را چند نفر پنجشیری و هزاره وازبک شمال برای امریکا وناتو مساعد ساخته ، چرا دیګر وطنداران که اکثریت نفوس را دارند حق واجازه نه دارند که بګویند کشور ما توسط ناتو اشغال شده ما نمی خواهیم مستعمره غرب وناتو باشیم( جنرال دوستم را ناتو وامریکا سر ریس جمهور تبعید نمود به خاطر که برضد پاکستان وطالب وداعش بود ومانع این ها در شمال می شد ، امروز عطامحمد نور را همین ها سر ریس جمهور دور می کند که طالب وداعش به شمال اجازه نی دهند ؟؟  برای غربی ها واضیح بګویید که افغان مستعمره نمی شود واشغال را قبول نه دارد ؟؟؟ مثل که در سالهای قبل نه شدیم ، چرا علیه اشغال شوروی استاد شدین وامروز که بدتر از آن اشغال است هیچ حرف به زبان نمی آورین غربیها شما را پارچه ، پارچه تقسیم وتوټه کردن وباز میده تان می کند ( تقسیم کن تفرقه پرتو حکومت کن ) شوروی هم ملحد و کافر بود وغربیها نیز ملحدین وکافران هستند ویک درجه بالاتر که نر را به نر دیګر نکاح می کند ؟؟؟

هموطن ( مجاهدین ، طالبها ، روشن فکران ، دیموکرات های خلق وپرچم ، مردمان عادی کشور ) در ۴۰ سال انچی از دست تان آمد کردین ، به ملیون ها افغان را زنده ونیمه زنده ، مرمی باران وخون آلود به خاک سپردین ، چور کردین ، نوکر دشمنان تان شدین ، شیطانی برادر وهموطنت را در بدل چند صد دالر به خر وخوارج می کنی چرا ؟؟؟؟؟؟؟

 برای اینکه زیادتر ازین سیلی ویا چپات نه خورید با هم متحد شوید ؟؟؟؟؟؟؟؟

حرف آخر مرا خوب بشنوید که امریکا وناتو از خاک تان( افغانستان )  علیه کشورهای همسایه شمالی تان به حیث تخته خیز استفاده می نمایند ، وانسانهای تان به نام طالب وداعش و سرباز قوای مسلح ومردمان بیګناه وبیدفاع کشور مان توسط بمباردمان طیارات اشغالګران کشته می شوند ، اګر راستی مسلمان هستین وخدا را می شناسین به حرف اشغالګران نه کنید ویک دیګر تان را نه کوشید وبرای غربیها جواب بدهید که خدا حافظ برین به کشور های تان بګذارید افغان را بین خود جور می شوند ، طالب وداعش که صبغه افغانی دارد سلاح خودرا به زمین بګذارید ومتباقی نوکران واجیران غربیها که علیه کشور ومنافع وطن مان وعلیه سربازان کشور مان  می جنګد مشترکا متحد شده انها را در وطن جای فعالیت نه هید وهمه را از تیغ تیر کنید ، دیګر راه وچاره بیدن این کار نه دارید ؟؟؟