هشت ثور!

امین الله مفکر امینی

جهـادییان هشت ثور میهن ومردم ما بر باد کـردند

چــــــون بربادی طفل وپیروبرنای ماهرگـــزندیدند

یک وجب خاک وطـن نگذاشتند بیــداغ از دشمنــی

دلها ودیده ها پرخون کردند ایـــــن اهل اهــریمنـی

اوباشان فتنه ها کردند وپوشیدند ش بــه چـــتر دین

چو اعمال ضد انسانی نیابی به هیچ رســـــم وآیین

محفلی رقص طفلان بیگناه بگستردند بهـــــرسـوی

کاین بد حالان را نبود ازشرف نشــان یکســرمـوی

چـــورو چپاول و رهزنی کــــــــردند بنیاد دروطن

بسی زخمه ها آوردند بیگناهــــان را برجـــان وتن

آثارتاریخی بــــدزدیدند ویـــا کردنـــد ش خـــــراب

بطورماردین ومذهب گفتند چواعمال شـانـرا ثوا ب

رشوه و رشوت خوریها را کردند پیشه در وطــــن

چنانکه نیابی در این باب ها بیــانی در سخــــــــن

انتخابات به زعم خود ها بکردند آغـــاز و انجـــام

به پیش بــردند بزور وسیم و زر و گزقتند زآن کـام

با دختـران صغیر نکاح کردند بـــرسم مذهب ودیـن

بگفتند جواز است چو محمد را بودست رسـم چنین

بـه میل دشمنان میهن رقصیدند وکردند میهن بربــاد

پـاکستان و ایران و دستگاه سیا را کردند دلها شــاد

مفـکر گوید بر شما وطنداران همـخون و کیــــــش

راه ورسـم خودها جدا دارید زگرگان به ظاهرمیـش

بـا آزاده گان راه و رسم انـقلابی یکـــجا شــــــــویید

دشمــــنان هر کجا باشند بیـخ و بنیاد ش بر کنیـــــد

2019-26-04