هشتم مار چ زور زن را گرامی میداریم

انجمن حقوقدانان افغان در ار وپا هشتم مارچ، روز زن و همبستگی بین المللی زنان جهان را به تمام زنان و بخصوص زنان افغان صمیمانه شادباش گفته و این روز پرمیمنت را گرامی میدارد.

بهترین نحوه گرامیداشت از این روز آن است تا قبل از همه به مقام والای انسانی زن صادقانه احترام نمائیم و کرامت انسانی زن ( این بهترین و آخرین تحفه آسمانها) را که نیمی از پیکر بشریت و جامعه ما است، پاس داریم و از زن که مادر ( این پر غروترین عشق آدمی زاد) است و بقول پیغمبر بزرگ اسلام ، جنت در زیر پای آنان است، تبجیل بداریم.

زنان شجاع افغان که در طول تاریخ متحمل مشقات فراوان گردیده، در چند دهه اخیر بار اساسی جنگ و مصائب را متحمل میگردند.

آنان در حالی به استقبال هشتم مارچ میروند که به برکت شجاعت، دلیری و استقامت شان ، در برابر تاریخ استاده اند و حق شان را که به قول معروف ” گرفته میشود” ، بدست میآورند.

با وجود تغیرات در زنده گی زنان ، متاٌسفانه حقوق و آزادی های آنان با چالش های بزرگ مواجه میباشند، جنگ این برگه نامیمون تاریخ، عدم امنیت ، عقب مانده گی فرهنگی، جهل و رسوم ناپسندیده و آلام فراوان را بر زنان تحمیل مینماید. متاٌسفانه افزون بر آن زنان بی شمار قربانی پدیده شوم خشونت میگردند.

بنیاد گرائی برخاسته از دیوبند و قم و دهشت افگنان عرب تهدید اساسی در برابر مجموع جامعه و بخصوص زنان پنداشته میشود. نه تنها طالبان و سائر نیرو های تروریست قرون اوسطائی، بلکه ذهنیت طالبانی و تمام اخلاف ملای لنگ ناقضان حقوق زن میباشند.

در حالیکه افغانستان سال پر آزمون و سرنوشت ساز را سپری مینماید، نمیتوان این حقیقت را نا دیده انگاشت که حقوق زنان هنوز بسیار شکلی و در محدوده شهر های بزرگ مطرح میباشد. حتی در کارزار های جاری انتخاباتی دشمنان آزادی زنان ماسک دین برخ میکشند و از تاٌمین حقوق زنان در قالب ” شرعیت اسلامی”  حرافی مینمایند.

بدین رو بسیار ضرور است تا بخصوص در احوال فعلی بخاطر دستیابی به برابری و تاٌمین حقوق واقعی زنان ، خواستار بلاشرط ارزش های مندرج در قانون اساسی افغانستان ( که اسلامی ترین قانون اساسی در کشور های مماثل است) ، باشیم.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا تاٌمین حاکمیت قانون و کارائی اورگانهای حراست حقوق و قوه قضائیه مستقل را پیش زمینه اساسی  بخاطر اشتراک زنان در حیات اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی قلمداد مینماید.

انجمن در راستای حقوق زنان یکبار دیگر انفاذ کامل قانون منع خشونت علیه زنان را تقاضا نموده و همچنان طی مراحل نهائی لغو تعدیل قانون اجرآآت جزائی را خواستار میباشد.

انجمن با مراجعه به سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی ، متقاضی است تا کمک های شان را به افغانستان مشروط به تاٌمین حقوق زنان و تطبیق کنوانسیون ” محو کلیه اشکال تبعیض و خشونت علیه زنان”  و سائر ارزش های مندرج اعلامیه جهانی حقوق بشر سازند .

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در گرامیداشت از هشتم مارچ لازم میداند تا به زنان بزرگ تاریخ و منجمله آنانکه در صد سال اخیر ، از نهضت امانی تا کنون و از ملکه ثریا ( این سمبول و مبارز آزادی زنان) و سائر رهبران و پیشگامان و مبارزین جسور و پر افتخار کنونی قدر دانی نماید.

با احترام

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا