نوروز سال ۱۳۹۸خورشیدیامبارک باد!

نوروزدر افغانستان با هزاران سا ل سا بقه ، که با تا ریخ  کشورما گره خورده است ،اریا نای کهن وافغانستا ن امروز سال نورا با بر پایی جشن ها به پیشوازبهار ، این فصل رویش وشادابی طبیعت را ګرامی میدارند . نوروز فصل پرالتهاب ومملو از حواد ث طبیعی واجتماعیست ،همانطوریکه تحول ودگرگونی درطبیعت اثرات خودرا میگذارد ،درافکارواندیشه انسان نیز طبیعت اثرات وتحولات شگرفی بمیان میاورد، درطول سا لیا ن متمادی، هموطنا ن ما درپهلوی تجلیل از روزهای مذهبی ود ینی از مراسم ملی وعنعنوی خود که میراث گذشتگا ن ما  است، خاطرات مملو ازروحیه شادابی رابرای نسل بعدی بجا گذاشتند ، تجلیل ازسا ل نو، پیوندمردم وطن ما با طبیعت و جزء تاریخ وفرهنگ ملی مان را تشکیل میدهد.

جشن نوروز وروز دهقا ن ، درهرگوشه وکنار وطن برگذار میشود وارزومندیم که درتمام ولایا ت مرد ما ن پاک سرشت ما یکبارد یگر ابادانی را به این سرزمین دوست داشتنی باز گردانند . ګرچه شش سا ل خشکسالی نه تنها به روح وروان جامعه ما بلکه بر حیات نباتات، حیوانا ت وپرنده گان اثرات تباه کن گذاشت جنگ های تحمیلی وخشکسا لی مردم ما را از هم جدا وبه دیار غیرآ واره سا خت، نا امیدی  بی اعتمادی ، نگرانی از فردا دغدغه ازبی امنیتی ووسوسه از انتقام گیری را در فکر واندیشه مردم وطن ما ایجا د کرده  وهزاران نفربه مواد مخدر رو آورده و در دام اعتیاد افتاده ا ند ! اما اکنون باریدن باران وجاری شدن اب در دریاها ، برف باری درکوه ها دراین سا ل جدید مژده ی نوید بخش حیا ت نو ، امید نو را دروجود خشکیده هموطنان ما زنده می سا زد.آرزومندم که سال نو ،سال خوشبختي و بهروزي شما و سعادت و کامگاري مردم ستمديده ما باشد و از بارگاه لايزال تمنا دارم تا جنگ، خشونت، بي قانوني، زورگويي، برتري خواهي، تبعيض طلبي، از کشور ما افغانستان کوچ کندومردم رنجديده ما بتواند زند گي آرام و آسوده يي را سپري نمايد . زمستان را پشت سر نهادیم،واین روزهای بهاری خجسته باد.

امیدوارم ازآغاز سال جدید وروزهای خوش بهاری لذت ببرید٬ با جوشش و حرکت طبیعت همراه شوید و بهتر زندگی کردن و تازه زیستن را آغاز کنید.توقع دارم که درموقع تحويل سال اندوه و غم ازشما  فرار کرده وموفقيتهاي روزافزون ، صحت وسعادتمندي رابرای همه تان تمنا دارم که با حلول سال جدیدخورشیدی،آسمان زندگی شما وهرانسان کشورما،پرازستاره های روشن باشد وسال نوخورشیدی راعاری ازهمهء ناملایمات سال قبل ازبارگاه ایزد منان برای شما وهمه مردم افغانستان آرزومندهستم ومجددا بمناسبت حلول نوروزسال ۱۳۹۸ شمسی صمیمانه ترین تبریکات قلبی خودرا به شما  و از طريق شما به خانواده، دوستان و همکاران تان وبه همه ی مردمان کشورتقدیم وسال نوی همراه با سروروخوشبختی را برای همه ی شما دوستان استدعا مینمایم وآرزومندم که سال خوش وپرباری داشته باشید . هرروز تان نوروز ، نوروز تان ، پیروز                  

                                        با شاد با شها وتبریکات صمیمانه محمدعوض نبی زاده

                                           بیست وهفتم – حوت – سال- ۱۳۹۷ – شمسی