نه پشتونم نه تاجيك نه هزارم

نه پشتونم نه تاجيك نه هزارم

نه اوزبيك، نه بلوچ و تركتبارم

نه از بلخ و هراتم، نه بدخشان

نه از گرديز و وردك، نه تخارم

نه از پنجشير و لغمانم نه كابل

نه از كهدامن و يا گلبهارم

نه از شرق و جنوب و غرب،  نه هم

شمال و جوزجان و يا مزارم

نه بر اصل و نصب فخرى فروشم

نه بر اجداد و قومست افتخارم

نبالم ، بر زبان و رنگ و مذهب

گزينم، آن چه مى آيد به كارم

پس اين بهتر كه باشم آدمى زاد 

چو إنترناسيونال بودست شعارم

زبير واعظى