نقش وسایل اطلاعات جمعی در تأمین صلح

فرهاد

رهزنان را بین که پیش چشم خلق

بی هراس از خالق و از خشم خلق

روز و شب قتل و غارت میکنند

باز دعوای امارت میکنند

فانی

طی بیش از چهار دهه گذشته بخصوص در سالهای اخیر دشمنان داخلی و خارجی مردم افغانستان با استفاده از یک عده وسایل اطلاعات جمعی منحیث وسیله مؤثر غرض تشدید جنگ روانی بر ضد مردم و کشور ما استفاده نموده تا بتوانند مورال رزمی افسران و سربازان قهرمان ما را که هر لحظه در گوشه و کنار کشور بخاطر دفاع از تمامیت ارضی، استقلال، حاکمیت ملی قربانی میدهند ضعیف و ناتوان سازند. با پخش دروغ پراگنی ها و اخبار گمراه کننده مردم و قوای مسلح را از داشتن امیدها به آینده تا جائی نا امید سازند.

نشر اخبار مذاکرات در عقب درهای بسته خلیل زاد نماینده مقامات ایالات متحده امریکا با نماینده طالبان ملا برادر در مورد تأمین پروسه صلح شایعه پراگنی ها در رابطه به پیشرفت خروج قوت های خارجی و دادن تضمین طالبان بخاطر که افغانستان به مرکز تهدید کشور امریکا و متحدین آن مبدل نگردد مردم ما را سخت نگران ساخته.

بزرگ مردان گفته اند: در جای که صدای حق بلند شود

حرف باطل به گوش میرسد

وسایل اطلاعات جمعی در سرعت پایان دادن جنگ و تأمین صلح و ثبات پایدار زمانی مؤثر و اقع میشوند که بجای هزار ها دروغ شیرین یک حقیقت تلخ را برای مردم خویش بدون حانب داری و محافظه کاری بیطرفانه و صادقانه بیان نمایند. بباور آگاهان آزادی بیان توهین و تحقیر افراد، گروها و شخصیت ها که عده از آن استفاده مینمایند نبوده در دین مقدس اسلام توهین، تحقیر و بدگمان بودن بر دیگران گناه عظیم میباشد.

آزادی بیان ارائه نظریات، طرحها و پیشنهادات بخاطر اصلاح جامعه، مردم، دولت و سایر احزاب سیاسی و سازمانهای اجتماعی میباشد. با تأسف عده از بازیگران سالهای سال است که با استفاده از زور گویی توانسته اند ملیارد ها افغانی را از ثروتهای مردم و کشور غارت هنوزهم به این اعمال ننگین خویش ادامه داده سبب اخلال امنیت و نگرانی مردم گردیده اند جابجائی فرمانده پولیس ولایت بلخ که سبب شهادت یک تن و زخمی شدن چندین تن گردید یک مثال آن میباشد.

مردم میگویند اگر زیر کاسه نیم کاسه ئی نباشد چرا خلیل زاد نتایج مذاکرات خویش را بدولت افغانستان نمیدهد. حمدالله محب مشاور امنیت در صحبت که داشت گفت خلیل زاد در مذاکرات پشت درهای بسته دولت افغانستان را در انزوا قرار داده میخواهد زمینه به قدرت رسیدن را بخودش مساعد سازد. وزارت خارجه امریکا آقای محب را احضار، اظهارات آنرا بر ضد خلیل زاد حمله بالای وزارت خارجه امریکا دانسته یک تن بتاریخ 24/12/1397 از طریق طلوع نیوز درین رابطه نظریات خویش را چنین بیان داشت.

ایالات متحده امریکا یا افغانستان را در جمله ایالات خویش شامل سازند یا اجازه دهند که مردم افغانستان منحیث یک کشور مستقل آزادانه ابراز نظر نموده تصامیم خویش را اتخاذ نمایند.

اختتاف و به قتل رسانیدن یک دختر شش ساله که در ساحه 315 خیرخانه بزرگترین جنایت قرن بیست و یک میباشد که مردم را به آینده سخت نگران ساخته است سفارت پاکستان در یک صد متری وزارت داخله قرار داشته با زنان و مردم که بخاطر اخذ ویزه مراجعه مینمایند چنان برخورد مینمایند از دشمنان مردم کمتر نمیباشد. تا زمینه استفاده جوئی را برای کمیشن کاران پلنگی پوش مساعد سازند.

در حالیکه ملا برادر نماینده طالبان از نتایج صحبت های شانزده روزه اظهار خوشبینی نموده می افزاید: ایجاد یک نظام شرعی احترام به حقوق زنان و برخورد با کشورهای منطقه و جهان طوریکه خود آنها برخورد مینمایند رعایت خواهد شد در مقابل با حملات خونین به کشتار مردم، افسران و سربازان در کشور از جمله در ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس ادامه داده که سبب شهادت و زخمی شدن سربازان، افسران و مردم بیگناه گردیده. هزاران تن را درین سرمای زمستان وادار به ترک محل شان نموده اند.

افزایش فقر، بیکاری، بیماری، فرار سرمایه، قاچاق اسعار خارجی به خارج کشور و انجام سایر جنایات به بزرگترین وسیله جنگ روانی برای دشمنان مردم افغانستان مبدل گردیده است.

وقت آنرسیده که وسایل اطلاعات جمعی که خواهان یک افغانستان با ثبات، مستقل، آزاد و مترقی میباشند علت جنگ نیابتی و تحمیلی از خارج را که بیش از چهار دهه میشود بر ضد کشور و مردم ما جریان داشته و دارد. واقع بینانه ریشه یابی و مردم ما را از اهداف آن بخاطر جلوگیری از تکرار جنایات سالهای 1390 آگاه سازند در غیر از آن انجام بازیها که زیر نام انجام پروسه صلح جریان دارد نتایج مطلوبی در پی نخواهد داشت و نمیتواند یک صلح پایدار را در کشور تأمین نماید.