نقد مارکسیسم دربارۀ نظریۀ روانکاوی

pdf

کاترین کلمان، پی یر برونو، لوسین سو

1973، انتشارات سوسیال

(انتشارات حزب کمونیست فرانسه)

 

ترجمۀ حمید محوی