نفرين بر شما و چنو صلح و جنگ تان

نفرين بر شما و چنو صلح و جنگ تان
نفرين باين ريا و به تزوير و رنگ تان

تا كى بچشم و ديده ى ما خاك ميزنيد؟
خود را به جلد مصلح دل چاك ميزنيد؟

اى حاميان بى حس صلحى نمايشى
سازنده گان طالب و اشرار و داعشى

اى والدان لشكر إدبار و شيطنت
آدم كشان جاهل منفور به مملكت

با عذر قمع طالب دون و قبيح و شوم
گاهى كه برده ايد به اين سرزمين هجوم:

“آزادى” و “دموكراسى” فرياد مى زديد
حرف از رفاه و كشورى آباد مى زديد

داد از شلاق طالب و آن وحشتش زديد
حرف زن اسير و غم و محنتش زديد

لاكن چى شد كه با همه نيروى غول تان
عوض نموده ايد به يك باره رول تان

با نصب مهره هاى دد و طالبى به ارگ
تضمين كرده ايد به محن انتحار و مرگ

آن زر خريده طالب مزدور دشمنست
خصم زنان و دشمن هر سنگ ميهنست

نفرين بر شما و چنو صلح و جنگ تان
نفرين باين ريا و به تزوير و رنگ تان

زبير واعظى