مقصر کیست !

امین الله مفکر امینی 2019-05-04

مـقصری این همه داد وبیداد خودهاباشیم نه غیــر

بـدشمنان تبر داده ایم بهر قطع ریشه ای یکدیــگر

این چه دیوانگی وشورجنون است که بپاکرده ایـم

خود ها را فراموش وعنان بربیگانگان داده ایــــم

ثروت مـــــادی ومعنوی رادشمنان بـغارت بـردند

مرغان آزاده ای مـا را بتزویر پرو بال شـــکستند

خود غلط کردیم وتقصیرماجـــرا بدشمنـان بســـتیم

بـا ناعاقبت اندیشی، زدل ودیده خــــون گریســـتیم

کورخودوبینای مردمیم ناحق بندیم تهمت بردیــگر

چون به طومارجعل ببندیم آزاده گانرا شام وسحــر

بیدار شو ای هموطنان آزاده ای مٌلک آبایی مـــــن

کز قتل و قتال وفساد آزرده باشـــیم بجــــان و تــن

چـــاره ای همه نابسامانی، همدلی است ووحـــدت

یکجاشوییم یکجاشوییم که وحدت بودگنج پرغنمـیت

مفـکررا آفتاب عمرش بلب بام رسیده ای همـــوطن

ایـن گفتارحقیقت بیانیست بـرخاسته زصدق ازدهن