معاهده دیورند و فریب دادن امریکا

نوشته کریم پوپل

31اکتوبر 2018

درین اوخر پاکستان صفحه نو را با همان فریب گذشته باز نموده گویا که صلح افغانستان وابسته به قرار داد دیورند میباشد. بدین ترتیب امریکا را فریب داده مصروف نگهداشته است. درحالیکه صلح افغانستان تنها مربوط به امضا معاهده دیورند نیست و با امضا آن صلح بدست نمی اید. زیرا طالبان وابسته به قرار داد دیورند نبوده وابسته به خروج مکمل ایالات متحده از افغانستان تسلیم دهی دولت واراضی افغانستان به طالبان  است. درین اوخر پاکستان به دستور کشور انگلیس با افراز پوسته ها گرفتن سیم خاردار و حفر خندقها توانسته است که غیر قانونی سرحد بین پاکستان و افغان را سازد.

ولی حرف اصلی درین جاست پاکستان نمی تواند صلح را به افغانستان بیاورد . زیرا تمام طالب وابسته به پاکستان نبوده بلکه وابسته به ایران سعودی امارات متحده و غیره میباشد. در افغانستان در حدود ۶۰ هزار طالب می جنگد که ۴۰ فیصد آن خارجی است. و عده هم داعش است که وابسته به پاکستان نیست. یعنی ۲۵۰۰۰ طالب با اکمالات مختلفه جنگیده از اداره پاکستان خارج است.

ثانیاً سرهنریک مارتین دیورند یک انگلیس بود که خاک افغان را با توپ و تفنگ عسکر بزور از افغانستان گرفته و قرار داد دیورند را امضا نموده بود. این یک ظلم بود در حقوق  یک کشور غریب نموده بود . یک کشور قدرت مند حق یک کشور غریب را پامال نموده بزور خاک افغان را گیرد. پس حالا عدالت جهانی و حقوق بین کشورها چه میشود .

ثالثاً عبدالرحمن خائین قرار داد را با مارتین دیورند گورنر جنرال هند بریتانیا جبراً به امضا رسانیده بود زمانیکه بریتانیا کشور هند را آزادی داد باید خاک از دست رفته افغان را دوبار ه به افغان تسلیم می نمود ولی برای انتقام گیری کشور مصنوعی پاکستان را ساخت. پس ما با پاکستان هیچ قرار داد نداریم .  

جهارم پاکستان درین کشور جنگ را نگاهداشته تا پشتونها  و بلوچ انطرف سرحد به کشور جنگ زده بدون اقتصاد بر نخواهند و گشت این یک چال سیاسی بود که جنگ را نگهداشته است.

پنجم پشتونستان و بلوچ  و قرار داد دیورند متعلق به باشنده گان آن سرزمین است نه به دولت پاکستان و افغانستان تصمیم گیری آن مربوط به ملت پشتونستان است.

در اخیر باید گفت : واحد شدن ۳۳ میلیون افغان  نابود کردن طالبان از بهترین راه ها است. فقط ما به یک زمام دار دلسوز ضرورت داریم تا ملت را واحد سازد.

                                                    شاد و پیروز باشید.