مرهم دل

تقدیم به آواز خوان خوش صدا جاوید جان شریف .
چی شود بر شب تارم شبی شبتاب شوی
روشنی بخش شبم گردی و مهتاب شوی
مست و مدهوش شوی نرگس مستش بینی
حیف بی بهره از این باده ء عناب شوی
تو کجایی که به پرسان من آیی شبکی
مرهم زخم دل و ‌دیده ای پر آب شوی
چشم بر هم نگذارم همه شب تا دم صبح
تو بیا دیده بی خواب مرا خواب شوی
این دعایست (ثنا )ورد زبان دارد خوش
خو ب من خوب ترین از همه حساب شوی
محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا