مردم چشم هاي تان را باز کنيد و به ياد بياوريد ؟؟؟؟

 اين هاي که باز مي خواهند به چشمان تان خاکستر بپاشند ديګر خوب شناختين باز به ۱۰۰ يا ۲۰۰ دالر که  براي تان مي دهند شما را ي نه دهيد نزديک ترين روزها شاهد پرچاوي هاي برق بودين ، اګر بالاي درياي کوکچه و درياي کنر يا درياي پنجشير بند هاي برق مي ساخت امروز بيکاري ختم و جنک هم ختم بود ، احمق ترين افغان به (( اشرف غني – عبدالله عبدالله – حنيف اتمر راي خواهند داد ))، زيرا هيچ کاري را براي تان انجام نه داده و از طرف ديګر “” ديورند “” را به پاکستان فروخت؟؟
اين ها تذکيره الکترونيکي را قبول نه کردن – اين ها بيکاري را لغوه نه کرد – اين ها تفرق قومي و لساني را ترويج کردن – اين ها معادن کشور را با چپاولګران فروختن – اين ها در قاچاق مواد مخدر شريک اند – اين ها در قتل هاي زنجيره يي شريک اند – اين ها در ۵ سال بين خود جنګيدن – اين ها به قصه قتل افسران وسربازان نيستند – اين ها اوردو را صاحب طيارات “” جت اف ۱۵ و اف ۱۶ ، و هليکوپار هاي پچي يا مي ۱۷ و مي ۸ نه ساختند “” – اين ها کسان هستند که در فساد اداري ورشوت مقام شامخ دارند – اين ها نان را از دستر خوان مردم دزديدند ،- هموطنان پولهاي شان را بګيريد زيرا اين پول شما است واز بيتالمال است – اين ها وزارت ها وولايات را به مليار دالر فروختند  به سر قلفي دادند ،- لطفا به نفر اول در جدول که علامت وي “” قلم “” يعني به “” انجينر رحمت الله نبيل””  راي تان بدهيد که براي هميش از نيرنګ و فريب وتوطيه هاي خاينانه سه نفر فوقالذکر در امان بمانيد  ، کسي ديګري جرات مبارزه به خاينين – زورمندان ،- و تفنګ سالاران ،- و غاصبين ،- ووطن فروشان واجنټان کشور هاي دشمن افغانستان نه دارند و رفقاي فيس بوک مضمون هذا را شير نمايند ؟؟؟؟