لیدران بی کفایت و معامله گران حرفوی

نویسنده:سید عادل سادات
در امر مبارزه با اندیشه سلطه جویانه اربابان که خیلی ها مستبدانه نا مشروع و مافیا گونه در مناطق مشخص حکومت های موازی را زیر در سایه تعصبات قومی رهبری میکنند و حق مشروع مردمی را در چنگال خویش انحصار کرده اند.
قوماندان معاوانه و مافیا گونه صدای رسا ازادی بیان ، حق و عدالت را توسط افراد پنهان در پُشت نقابان سیاه خفه کرده بر همیش سرنگون میکنند ، در سایه حکومت وحدت ملی و اقدامات اخیر ریس جمهور باید ایستاد و از این اقدامات با بسیار خورسندی حمایت کرد.
صدای حق و عدالت اجتماعی  ، ازادی بیان در زمان دموکراسی و مردم سالاری به هیچ گونه خاموش نخواهد شد و کسی هم توانای ساکت نمودن صدای رسای ازادی بیان را ندارد.
عده از سیاسیون و لیدرانی را که به زور مردم برگزیده شده اند و همواره سنگ عدالت ، مردم سالاری ، منافع ملی را به سینه میزنند ، با معامله خون شهدا زیر نام جهاد ، خوردن حق مردم بیچاره و غضب زمین های دولتی اخرین میخ را بر تابوت باور ها و اعتماد مردم کوبیدن.
در تازه ترین موارد به معامله حق گزینش مردم “ارا” پرداختن و رای مردمی را به تکت های مشخص انتخاباتی برای بقای خود و اینده گان خوت فروختن.
این لیدران که باید در پیوند به قضایایی نقض حقوق بشری مورد پیکرد قانونی قرار میگرفتن با بسیار بیشرمی و ناجوانمردانه مردم رنجدیده مان را از زیر تیغ معامله عبور داده دموکراسی و مردم سالاری را بر همیش مدفون کردن.
پس امر دموکراسی مردم سالاری ازادی بیان حقوق بشر بر ما میگوید که زمان این معامله گران به سر رسیده و بالایشان اعتماد نمیتوان کرد پس بالای خود اعتماد کنید و خودتان در امر گزینش رهبر گام های سنجیده بردارید و ٱگاهانه عمل کنید تا اینده کشور منافع ملی و فردای اولاد هایتان از سایه مافیا در امان بماند.