فکر سلطاني بار دوم

رهبری، نابخردی ،بیدادگر
جعل کار و پر فساد و فتنه گر
طالب و آدمکشانرا یار شد
خلق ما راباعث آزار شد
قاتلان از بندها آزاد کرد
ملت اش غمگین ودشمن شاد کرد
طالبان را داد نیرو و توان
رهبرم شد رهنمای طالبان
اردورا تضعیف و مشکل سازکرد
راهِ عقب رفتنش را باز کرد
نصف خاک ما به دشمن داد او
داده ما را یکسره بر باد او
نیست طالب از برِ دولت جدا
بر سرقدرت بوَند در ماجرا
ما ز هر دو دربدربیچاره ایم
باغم و درد و فغان همواره ایم
وای بر مایی که یار طالبان
بار دیگر رهبر جبار مان
شاه ما در سرزمین ما شود
لاله گون از خون ما آنجا شود

مهرو ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۹