فساد و افراط 

رسول پویان

خـزان مـا ز بهاران تـان بـود بهتر

سکوت خفـته ز افغان تان بود بهتر

هـوای دلکش پایـیز و نـم نـم باران

قـنـاری ام ز هـزاران تان بـود بهتر

نسیم چهچۀ مرغان عشق جاری باد

کبـوتــرم ز عـقــابـان تان بـود بهتر

دمی به خلوت عشق خدا بسر بردن

ز صـد تـلاوت قـرآن تان بـود بهتر

وصال یار میسـر شـود اگر یک دم

ز حور جنت وغـلمان تان بود بهتر

خلوص بزم فقیران وجمع درویشان

ز آســتـانــۀ سـلـطـان تان بـود بهتر

به حال سـاده و دیوانگی بسر بردن

ز کید منطق و برهان تان بود بهتر

سکوت جنگل تاریک و غار تنهایی

ز بیم شهـر خـروشـان تان بود بهتر

نهان به کنج سکوت وبه قعر تنهایی

ز اوج شهرت وعنوان تان بود بهتر

درون کلبۀ خود سنگ بر شکم بستن

ز رنـج محـنت دو نـان تان بود بهتر

سرشک دیـده و خـوناب دل نوشیدن

ز آب چـشـمۀ حـیـوان تـان بـود بهتر

به پشت سنگ کشیدن بروی بم رفتن

ز عمـر فـاســد آســان تـان بـود بهتر

زخشم تیر وتفنگ و زوحشت افراط

بـه دیـده خار مغـیلان تان بـود بهتر

زصلح طالب وداعش و تیغ استبداد

درون کــورۀ سـوزان تان بـود بهتر

ززهر سوزن و قیچی مکرپاکسـتان

دریــده چاک گـریـبـان تان بود بهتر

زکید تازه دم روس و چین وامریکا

گـشـاده دیــدۀ گـریـان تان بـود بهتر

ز خم شـدن به حضور جماعت ظالم

به سینه خنجر و پیکان تان بود بهتر

ز پول و قدرت و چوکی دولت فاسد

جـدا ز دفـتـر و دیـوان تان بـود بهتر

اگرچه بیکس وتنها شدم درین غربت

خوشم؛ زوحشت زندان تان بود بهتر

زسـوز درد چو مو در تنور هجرانم

ولـی ز کـولــر ایـوان تـان بـود بهتر

هـزار مـرتـبــه مــردن بـرای آزادی

ز قـیـد دارو و درمـان تان بـود بهتر

17/1/2017