غرض رسیدن به صلح پایدار  به اراده واقعی نیاز است 

فرهاد:

 

الهی پوچ مغزان در خروشند 

به نادانی فضیلت میفروشند 

که دارد چشم بینا که داند 

که این گندم نمایان جو میفروشند 

(فانی) 

از طریق وسایل اطلاعات جمعی اطلاع حاصل نمودیم که بین خلیل زاد نماینده وزارت امور خارجه امریکا و طالبان در دوحه تفاهمنامه صلح نهایی شد، ترامپ رئیس جمهور امریکا در صحبت اخیرش گفت با وجود امضا تفاهمنامه که بین ما و طالبان صورت خواهد گرفت 8600 تن نیرو های خویش را در افغانستان حفظ مینمایم. 

لوی درستیز امریکا خروج قوت ها را مربوط به بلند رفتن توانایی واقعی قوت های افغانی خواند. 

دو تن از نظامیان پیشین امریکا با نشر مضامین در واشنگتن پُست پیامد شتاپزده گی به خروج قوت های نظامی خارجی را از افغانستان خطرناک خوانده.

 وزیر خارجه امریکا میگوید به زودی قوت های ما از افغانستان خارج خواهد شد وزیر دفاع آن حضور قوت های امریکا را در افغانستان یک نیاز در مبارزه بر ضد هراس افگنی خوانده است.

دو تن از جنرالان سابقه دار افغانستان از طریق طلوع نیوز نظریات خویش را چنین بیان داشته، میافزایند به تقاعد سوق نمودن صد ها افسران تحصیل کرده، مجرب و عدم توجه به تسلیح قوای مسلح به سلاح های پیشرفته هوایی و زمینی مطابق نیاز سبب شده که قوای مسلح نتوانسته مطابق خواست ده ها میلیون مردم هراس افگنان را از پا در آورند.  

آگاهان امور با در نظر داشت دشواری های فوق بزرگترین علت عدم دستیابی به صلح پایدار تناقص گویی سران قصر سفید و نبود زبان مشترک  با نظامیان آنها در رابطه و خروج قوت هایشان از افغانستان دانسته میافزایند تشدید شدن خصومت های کشور های منطقه و جهان که افغانستان را به میدان نبرد خویش مبدل ساخته اند و عایدات سرشار از ناحیه کشت، قاچاق مواد مخدر، استخراج غیر قانونی معادن، قاچاق سنگ های قیمتی، آثار باستانی، قطع جنگلات مثمر و غیر مثمر، جلوگیری از افراد و گروه های مستعد به کار در مشارکت عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مالی، سیاسی، مسلط شدن اقتصاد جنگی و غیر مشروع در بازار، عدم تطبیق یکسان قانون و عدالت اجتماعی، گسترش فرهنگ معافیت، عدم حمایت از تولیدات داخلی، نصب افراد غیر مسلکی، کم سواد در نقاط های کلیدی، راه پیدا کردن افراد وابسته، سود جو، جنگ افروز، عاملین دامن زدن انواع خشونت های خانواده گی، خصومت های قومی، لسانی، سمتی، مذهبی، تنظیمی، حزبی به خانه ملت، شورا های ولایتی و سایر نقاط کلیدی یکی از عوامل بزرگ که مانع تامین صلح پایدار بوده و میباشد. 

عده از آگاهان از طریق وسایل اطلاعات جمعی بازی های پشت پرده زیر بهانه  صلح با طالبان تغیر چهره گروه های جنگی خوانده میافزایند امریکا میخواهد زیر بهانه مذاکره با طالبان زمینه را برای گروه های تروریستی از جمله داعش مساعد سازد. 

در نهایت امر زمانی میتوان به یک صلح پایدار دستیاب شد که سران قصر سفید و نظامیان امریکا به جای تناقص گویی ها، زبان مشترک در مسئله قضایای  افغانستان پیدا نمایند بجای تشدید نمودن خصومت ها با سران کشور های منطقه و جهان در رابطه به کشور ما واقعیت های جامعه ما را با در نظر داشت منافع ملی کشور ما و کشور های منطقه و جهان در نظر بگیرند.

در غیر از آن با ادامه وضع موجود بجای تامین صلح پایدار در کشور بیشتر به سوی بهرانهای اقتصادی، لجتماعی، فرهنگی، مالی، سیاسی و امنیتی سوق خواهد شد.