غرض برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک وحدت عمل بین نیروهای ملی، مترقی، دموکرات در دستور روز قرار دارد

(درد مند)

هر که ناموخت از گذشت روزگار

او نیاموزد ز هیچ آموزگار

(رودکی)

کمیسیون مستقل برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را در بیست و هشت میزان سال 1397 و انتخابات ریاست جمهوری را یکسال بعد برگزار خواهد شد، اعلام نمود.

گرچه یک عده احزاب، سازمانها، نهاد های جامعه مدنی و حلقات سیاسی از اعلام برگزاری انتخابات ولسی جرگه، شوراهای ولسوالی و ریاست جمهوری استقبال نموده اند.

از اینکه مردم ما در دوغ سوخته اند، شیر را پف کرده میخورند، دیدگاهای خویش را طی محافل، مجالس، نشست ها در رابطه به برگزاری انتخابات که پیشرو است  چنین بیان داشته اند.

به نسبت بازیهای پشت پرده و مداخله پنهانی و علنی گروهای متهم به فساد، غاصبین زمین، عاملین فساد گسترده، مافیای اقتصادی، مواد مخدر، جنگ افروزان، قاتلان ده ها هزار مردم بی گناه و عاملین غارت ثروتهای مادی و معنوی دولت و مردم قاچاقبران سنگ های قیمتی، آثار باستانی، استخراج کننده گان غیر قانونی معادن، قطع جنگلات مثمر و غیر مثمر، قانون ستیزان، مردم ستیزان، زن ستیزان، فرهنگ ستیزان، عاملین دامن زدن انواع خشونت های خانواده گی، خصومت های قومی، لسانی، سمتی، مذهبی میباشند در انتخابات های گذشته ریاست جمهوری، ولسی جرگه و شورای ولایتی تقلب گسترده صورت گرفت ثمرۀ آن گسترش بحرانهای خونین، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی در کشور بوده و میباشد.

که افغانستان را به تهیه کنندۀ نود فیصد مواد مخدر و در ردیف چهارمین کشور فاسد جهان معرفی نمود.

در حال حاضر بیش از سه  میلیون تن به مواد مخدر رو آورده و هفتاد فیصد بخصوص زنان، جوانان به امراض فزیکی و روانی مبتلا شده، صد ها هزار کودک به سؤ تغذی دچار شده بیش از چهل فیصد مردم در زیر خط فقر زیست نموده فرار مغزها، سرمایه، اسعار خارجی رو به افزایش بوده کسر بیلانس تجارت نود و چهار فیصد یعنی واردات نود و چهار، صادرات شش فیصد بوده اکثریت وزارت خانه ها پلانهای انکشافی خویش را تطبیق نکرده اند، به نسبت عدم حمایت از تولیدات داخلی از جمله تثبیت مالیات غیر عادلانه، بلند بودن کرایه مارکیت ها، محصولات گمرکی، تورید اجناس و مواد بی کیفیت، کم کیفیت، غیر ضروری، تجملی یا اجناس و موادیکه در داخل تولید خواستهای هموطنان ما را مرفوع میسازد عدم توجه به بازاریابی و حل راه های ترانزیتی با کشور های همسایه و احیا و اعمار دستگاهای پروسس مواد غذایی پیشه وری مطابق نیاز، نبود نهادهای قرضه دهنده با منافع کمتر، لیلام نمودن هزاران دستگاهای تولیدی، خدماتی، تجارتی، دولتی و مختلط زیر بهانه خصوصی سازی سبب ورشکست شدن ده ها هزار دستگاهای خصوصی و مهاجرت میلیونها تن به کشور های منطقه و جهان گردیده است.

طبابت به تجارت مبدل روزانه هزاران تن غرض تداوی با قبول توهین، تحقیر به کشور های پاکستان و هندوستان سفر مینمایند.

دشمنان سوگند خورده افغانستان با استفاده از وضع بوجود آمده، استفاده سؤ نموده روزانه صد ها تن را قربانی اهداف شوم باداران خارجی خویش نموده.

حمله انتحاری خونین در ساحه دشت برچی در جریان اخذ تذکره بالای مردان، زنان، کودکان بی گناه صورت گرفت و سر زدن سه جوان که جدیدا اسناد دیپلوم خویش را از رشته طب بدست آورده بودند توسط گروه داعش در ولایت ننگرها یک مثال آن میباشد.

بباور ما یکی از عوامل دشواریهای فوق، عدم وحدت عمل بین نیروهای ملی، مترقی، دموکرات و عدالت خواه جامعه در اتخاذ تصامیم عمده از جمله سهمگیری فعالانه و متحدانه نیروهای ملی، مترقی، عدالت خواه و سالم اندیش در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، ولسی جرگه، شوراهای ولایتی، ولسوالی و غیره میباشد.

زیرا که تجارب چند دهه گذشته ثابت ساخت که بدون سهم گیری فعالانه نیروهای متذکره  و راه پیدا کردن افراد آگاه، صادق، سالم اندیش، خردمند و وطن پرست در خانه ملت، شوراهای ولایتی، ولسوالی، قریه، شاروالی ها و ریاست جمهوری نمیتوان به همه دشواریهای خونین فوق ذکر خاتمه داد.

صلح و ثبات واقعی و رفاه را در جامعه برقرار ساخت و وطن و مردم را از دشواریهای موجود نجات داد.

از این لحاظ بخاطر رسیدن به اهداف بزرگ انسانی، اسلامی و افغانی  وحدت عمل بین نیروهای سالم اندیش، ملی، دموکرات، مترقی، عدالت پسند در دستور کار روز قرار گرفته و مردم مثل آب حیات به آن نیاز دارند.

حالا وقت آن رسیده که نیروهای متذکره با سهم گیری متحدانه، فعالانه  و جایب ایمانی، وجدانی، اسلامی و افغانی خویش را در مقابل ده ها میلیون مردم گیر مانده در دام های ریا کاران  اداء نمایند هر نوع غفلت، بهانه جوئی بباور ما میدان دادن به گروهای عقب گرد مخالف ترقی، دموکراسی و عدالت خواهی بوده و میباشد.

  زیرا که نیرو، قدرت، استقلال و آزادی ما وابسته  در وحدت عمل ما میباشد.