غبار آمریکایی

 

می دانم …می دانم… می دانم

انسان میرا و مرگ همزاد زندگی است

ولی کشتار…

کشتار یک امر طبیعی نیست

غبار ریز گرد ها یک امر طبیعی نیست

زلزله د ر زنجیره…

زلزله با نور و صدا

یک امر طبیعی نیست

و سکوت و تحمل

د رمقابل توهین به ذات انسان ها

و زیرو رو کردن بود و نبود انسان ها

یک امر طبیعی نیست

 

واکنش های ما بطئی ست

واکنش های ما زنگ زده … کند است

واکنش های ما کودن و کاهل و مفلوک است

 

سکۀ ما دیر می افتد

ما دیر می جنبیم

ما دیر به فریاد در می آییم

 

اعتماد بنفس ما را… زده و خرد کرده اند

حرف ما بی ارزش و

حرف دگران همواره … در و گوهر است.

ما سست و در رخوت

ما از جنس توده های خام

ما بی هیچ تلاش و تمایلی برای بلوغ

 

چه پهن است سفرۀ ما

برای پذیرش انواع رنگا رنگ فریب

و چه نرم و مطیع تطبیق می دهیم خود را

با نیرنگ ها و فریب

 

مشخصۀ ذاتی ما شده است

دیر جنبیدن

حرکت ما … پیر و کودن و کاهل

همخوانی ما با سرعت و زمان

هرگز نمی گذرد از مدار صفر

و چه سخت است با ما … ارتباط و تماس

این تمأنینۀ های کشنده

رسوب این زهر مانده در جان هامان

از هزاره های تحمیل وتحمل

از هزاره ها سلطه

که ما امروز

وارثان منگ… گم گشته گان  و خانه خرابان

 

ما نه روشنفکر

ما نه همگام با حرکت زمان

مانه سوار بر امواج پیشتاز

مانه دیروز … ما نه امروز

ما مات مانده بی فردا

کدام انتخاب … کدام راه … کدام چاه…

 

ما صدا را می شنویم

سکوت را نه …

ما صدا را ارزش

ولی سکوت را فاقد آن

ولی…

سکوت فریادی ست خاموش

سکوت …فاصله است

و این فاصله های کوتاه …

و این فاصله های بلند…

با ارزشی نه کمتر از صداها

در پیوندی تنگاتنگ … و مکمل آنان                      

رسانای خبراند

و گاهی سکوت …خود به تنهایی

خالق یک معنای معتبر است

وغیبت ما … از نیمۀ خاموش

فقط همراهی مان می کند تا بی خبری

 

تناوب پی در پی خیزش مردم

و زنجیرۀ زلزله ها در سراسر ایران

تناوب تظاهرات مردم

و افت وخیز اعجاب انگیز غبار

این پیوند … گسست ناپذیر

انتخاب این … یا مجازاتت آن

سند غبار هارپ آمریکا ست

گواه زلزله و آوار هارپ آمریکا

مرگ و میر… فقر و بی خانمانی

غرق در … مصیبت

نودو هفت اقدام به خود کشی

از سقوط در قعر به هیچ

این است

ذلت تحمیلی فتنه های آمریکا

 

سکوت ملا از وحشت …

از بر خاستن یک بارۀ مردم

در پایین کشیدن

این نظام زشت و کریه…

این نظام نامأنوس…

این نظام تحمیلی ست

 

حقیقت را باید گفت

افشا باید کرد

زلزلۀ خیزش مردم … این بار  

باید از جا بکند

تمام کاخ ههای استبدای بر روی زمین

هیچ قیامی … شایسته تر از قیام

در دفاع از عزت انسانی نیست

 

نه … که آمریکا

در ادامۀ تحقیر ملت ما

از پس ماندۀ کودتای ننگینش

لقمۀ گیرد از نو…

برای رهبری ملت ما

 

نفرت از غرق شدن در تکرار  

نفرت از اسارت … در دایرۀ بسته

بیدار باید سازد

خشم خفته… در هستی هر انسان را

و شعله هایش بسوزاند از بن  

رژیم آمریکا …

عرضۀ کودتاچیانش بر ما

و کل نظام انگلیسی ملا را

 

این یک خبر است

رهبری ایران فردا

شورایی خواهد بود

فرح نوتاش

وین    14. فوریۀ 2018