عین ملاست

 

آمریکا حرص است و

آمریکا آز…

آمریکا شر است و

فتنه پرداز…

منشاء جنگ است و

دزد و انگل

حامی سرمایه و …

قانون جنگل

یک هیولایی ست

بی کم کاست

مغزش پوسیده و

عین ملاست

 

فرح نوتاش

وین   20.06.2019

کتاب شعر 9

www.farah-notash.com