عين و غين

از اين جا تا به كابل كار دارم

غمی از عين و غين بسيار دارم

غمی از قتل روز افزون مردم

تن زخمى، دلى افگار دارم

———————-

خداوند عين و غين را هست نميكرد

اگر هست كرده بود همدست نميكرد

اگرهمدست كرد، اين “قانقروت” را

پس هر دو را ذليل و پست نميكرد

———————–

خداوند هر دو را چاكر نمى ساخت

كه چاكر كرده بود رهبر نمى ساخت

چو رهبر كرده بود در ميهن ما

چنين رسوا و كور و كَر نمى ساخت

زبير واعظى

به ارتباط ملاقات اخير ترامپ و اشرف غنى

——————————–

با همچو عهد و وعده و قول و قرار تان!

يزدان كند به عمق سَقَر رهسپار تان!

جز غارت و جنايت و ظلم و ستم به ما !

گاهى چى بوده چيزى دگر افتخار تان؟

گر دست “واعظى” ز قضا بر شما رسد!

يكباره، كش كشان ببرد سوى دار تان!

زبير واعظى