عشق میهن 

خطاب به رهبران واقعی و مسوولین احزاب سیاسی ملی و دیموکرات وطنپرست افغانستان!
اگر به اصالت و سترگی اندیشه و آرمان والای دیرینه و سوابق پاک انسانی تان که میراث پر افتخار بجا مانده ئ مبارزات بی امان پرچمداران عقب نا گرد و تسلیم ناشده ئ جنبش آزادیخواه و عدالت پسند – مترقی و استقلال طلب – پیشآهنگ و وطنپرست افغانستان است، می اندیشید و در این راستا مبارزه دارید، لطفا بخاطر حفط پرستیژ و شرف اندیشه و مبارزات سترگ انسانی و تحقق وحدت و همبستگی سیاسی خویش، وجود فزیکی و فکری افراد و عناصر مخرب و غلط اندیش وابسته به مقاصد ضد ملی دشمنان کشور که باعث افتراق و تشتت نیرو های سیاسی ملی و مترقی در افغانستان گردیده‌اند را، از سطوح پائین تا بالا شناسای و با افشای چهره های کثیف شان، از بدنه ئ تشکیلات مربوطه اخراج نمائید.
در غیر از آن وحدت و یکپارچگی کامل محال است و سراب.
یکبار ازین بادیه تنها نگذشتیم
بر ریگ درشتش سخن از عشق نوشتیم
سبزینه چمن میشود این باغ وبهارش
با رنگ ورخ تازه ی بیرون زشمارش
صد جلوه نمایان شود ازباغ وبهاران
ازقامت سرو چمن وصوت هزاران
مستیم درین میکده ازبسکه بنوشیم
گه خنده ی مستانه وگه مات وخموشیم
پامال غروریم درین عصر اسارت
از غیر بما می نرسد غیر حقارت
پیوند شویم عاقبت ارچند گسستند
تصویر وطن را که به تزویر شکستند
سید عارف گهریک