طرح تجزيه افغانستان

 نظريات ګلبدين به خاطر اعاده صلح در افغانستان اګر چنين باشد که ،(( بعضي محلات ويا ولايات به طالب ها به حيث مناطق صلح اعلان شود ودر حاکميت طالبان قرار داده شود که اين نظر ګلبدين با ارګ نيز شريک شده است ؟؟؟

درين جا بيدون شک البته نظر شخصي بنده  چنين است که ؟؟؟

۱- اکثريت طالبان از افراد مجاهدين حکمتيار و حقاني است وهمه به دستور وهدايت مستقيم ، آي اس آي ، سازماندهي و تشکيل شده وحالا نيز زير فرمان ګلبدين مي باشند ؟؟؟

۲- ازبين همين لشکر يک تعداد به لشکر داعشيان پيوستند ګويا حالا ګلبدبن نسبت به هر رهبر جهادي در حاکميت اشرف غني دست بالا دارد وسخنان ګلبدين را کسي رد کرده نمي تواند ؟؟؟

۳- وقت که محلات معين به طالب ها داده شد وبه عنوان مثال به حيث مناطق نمونه صلح شناخته شد باز به تعداد زياد ديګر مناطق نيز در اختيار طالب ها داده مي شود که اين طرح به معني حکومت موازي با رياست اشرف غني ودر ضمن مراکز عمده تغير ( شوراي کويټه ، شوراي پشاور و شوراي ميرانشاه )، به اين ولايات نقل مکان مي کند ومستقيما زير امر و فرمان ، آي اس أي ، قرار مي ګيرد( به امريکا مي ګويد ديګر طالبها در پاکستان هيچ جاي نه دارند )،  وبه اين طريق دست وپاي اشرف غني را بسته مي کند ودر افغانستان دو باره اين کار به رهبري ملاعمر نه بلکه به رهبري ګلبدين حکومت طالبان نسبتا ملايم ولي زير نظر وامر مستقيم پا کستان عرض اندام مي کند که يک تعداد ناسيو نالستان وطن فروش پشتون نيز شامل ان خواهند شد ودرين صورت زمينه تجزيه به امريکا که طرح( رورابکر )، بود عملي مي شود ؟؟؟

۴- آګر در افغانستان حکومت موازي زير نظر طالب ها ساخته شد باز در مراحل بعدي ( زنها را در قطي مي کند — دختر ها را به مکاتب نمي ماند — مدرسه هاي سلفي وديني ارتجاعين بر ضد تمدن وترقي براي طبقه اناث  تاسيس وشروع مي نمايند و زير چتر وپوشش مستقيم ( عربستان سعدي و پاکستان وايران )، درين مناطق حکومت قرون وسطايي آغار مي شود ، مبارک تان باشد ؟؟؟؟

طالب ها يقيني ګفته که سهم ۵۰ فيصدي مي خواهند ، اين پروژه امروزه نيست بلکه از زمان اوباما است ، واګر ياد تان باشد اوباما اعلان کرد که ما ديګر با طالب ها نمي جنګيم ، وچرا طالب ها امروز با دولت اشرف غني مستقيما مذاکره نمي کند بلکه با امريکا مذاکره مي نمايند ، تا از طر يق امريکا پيشنهادات حکمتيار که در مورد ولايات صلح طالب ها ګفته شده بقبولانند ؟؟؟

۵- چون در حکومت فعلي از ريس جمهور وريس اجرايه شروع تا مامورين اخرين شان کسي به سياست وديپلوماسي شيطاني وتوطيه هاي غرب بلد نيستند ازين خاطر همه رهبران و حکمرانان حکومت قبولاندن که ما حاضريم براي طالبان در هر جاي که خواسته باشند دفتر باز کند ولي بهتر اين است که در کابل باز کند ؟؟؟؟

۶- اين طرح اساسا از ( آي اس آي و سي آي اي )، مشترک است که با تطبيق ان امريکا براي ولايات طالبان چندين مليارد دالر و عربستان چندين ملياردالر و پا کستان سلاح ها ، تانک ها ، هليکوبتر ها و طيارات جت که خلقي ها و پرچمي هاي طرفدار ګلبدين به پا کستان ګريختانده بود براي تقويه طالبان داراي ولايات مستقل به شکل تحفه پس تسليم مي نمايند ، و اوردوي جديد طالباني ۳۵ هزار نفري را نيز براي شان سر از حالا اشرف غني مي سازد که اکثريت شان افراد حزب اسلامي خواهند بود  ؟؟؟

اوچقون يک ملاي بيسيواد مربوط طالبان نيز حاضر شد که در تقسيم ۵۰ فيصدي با طالب ها نيز مذاکره خواهند کرد ، و علاوه نمود که از حقوق زنان بايد ۱۰۰ فيصد حمايت صورت ګيرد ، اما به نظر من که در کشور ما زن ها اصلا سيواد نه دارند ، انديشه نه دارند ، سازمان سياسي نه دارند ، تفکر وانديشه ازادي نه دارند وجرات اين را نه دارند که اقلا خودرا روي لوچ اعلان نمايند، فردا که طالب امد من سر تان صدا مي کنم که چطور شد ( لت وکوب ، سنګ سار کردن ها  ، بريدن اندام هاي زنان ، طلاق و بندي کردن وسر بريدن ها ي زنان )، هم وطنان طالب ها اصلا هيچ نوع سيواد نه دارند ، سيواد ، صرفه مير و سپاره باغدادي ويا فدري ومستخلس ويا مونيه ، سيواد نيست ، سيواد عبارت از حقوق و وظايف ووجابب زن در اجتماع ، در کار ودر دفتر ودر ماموريت ، در لباس پوشيدن وارايش و غيره را سيواد مي ګويند ، سيواد يعني (  در مکتب ابتدايه ، متوسطه ، ليسه ، دارلمعلمين ، پوهنتون  درس خواندن را مي ګويند سيواد ؟؟؟؟

نظر بنده در مورد صلحه با طالب ها (( قبولاندن شان به حيث يک حزب سياسي ، دادن دفتر وخانه به رهبران شان ، تعين معاش ماهوار مثل که وزراي ما مي ګيرد ، تعين ګارد خاص براي محافظت شان ، دادن وسايط ترانسپورتي براي شان ، شامل ساختن شان در ادارات دولتي ونظامي اګر داشته باشند افراد تحصيل کرده ومسلکي ))، بس خلاص ، ديګر هيچ نوع امتباز وولايات براي شان داده نه شود ؟؟؟؟؟