جرگه ی مردانه ی طالبان ، افغانستان را بیشتردرباتلاق غرق…

     نوشته ی : اسماعیل فروغی      طالبان مطابق نقشه ی…

تصفیهء قومی مرحلهء دوم جنگ آی اس آی در شمال…

نویسنده: مهرالدین مشید پس از تمرد مولوی مهدی یکی از فرماندهان…

سخنی چند برچرند گويی ها و دروغ پراگنی های توهين…

عبدالواحد فيضی (پيرامون تأسيس حزب دموکراتيک خلق افغانستان وسقوط حکومت جمهوری…

نوای اهالی زمین لرزهء پکتیکا!

امین الله مفکر امینی 2022-24-06! زخـــم دیگری زد بر پیکرما، زمین…

گزیده‌هایی از مقالهٔ لنین دربارهٔ «امپریالیسم و نفاق در سوسیالیسم»

برگرفته از : مجموعه آثار لنین به زبان انگلیسی، جلد ۲۳،…

زمانه ما

نوشته نذير ظفر زنده گى بر خلق زندان گشته است عمر ها …

مشکل زبان در تعریف "ملت و خلق".

آرام بختیاری ملت شامل خلق هاست، یا برعکس؟  آیا خلق و ملت…

ترجمه داستان «کفش‌های خوشبختی»

نویسنده «هانس کریستیان آندرسن»؛ مترجم «اسماعیل پورکاظم» 1- سرآغاز: جشن بسیار بزرگی…

استبداد قومی طالب

رسول پویان بــرو طـالـب مــده آزار ما را مکن ازقوم و دین…

روز وصل

 نوشته نذير ظفر  ميرسد روزيكه بگشايي نظر بر سوى دوست من يقين دارم معطر ميشوى از بوى دوست از خوشى خود را كنى گم مست در آغوش او بهتر از خلد برين  باشد   برايت كوى دوست كوثر  و    ساقى    و  جنت از طرب يادت رود لذتى   ايد   برايت    جانفزا    از روى دوست تار و   پودت   نغمهِ   عشرت   نوازد    بيكران  از  نوازش  هاى دل    انگيز در پهلوى دوست  دست   اقبالت   ظفر گيرد به   لطف   كردگار تاشوى  خوشبخت دايم از رخ نيكوى دوست

به‌مناسبت سالگرد اعدام سعيد سلطانپور، شاعر انقلابی!

بهرام رحمانی bahram.rehmani@gmail.com  از آغاز برقراری حکومت اسلامی ایران، سانسور و اختناق،…

مقاومت یا قیام آزاد یبخش ملی ؟

     نوشته ی : اسماعیل فروغی      اینکه طالبان یک گروه تندروِدینی ،…

سخنی چند برچرند گويی ها و دروغ پراگنی های توهين…

عبدالواحد فيضی (پيرامون تأسيس حزب دموکراتيک خلق افغانستان وسقوط حکومت جمهوری…

جغرافیای نظامی مقاومت؛ تمامیت خواهی طالبان و باغی خواندن مخالفان

نویسنده: مهرالدین مشیدجبههء مقاومت نمادی از خشم مردم افغانستان در…

تحریف آیات و جو سازی دروغین در بینش‌های اسلامی

قسمت اول طالبان با عنوان امارت اسلامی ، نظامی قومگرا در…

پدر 

به باغ زندگی ات بهترین ثمر پدر است که او به…

مجددی ها تاج بخش نیابتی استعماردرافغانستان

هر زمانیکه آمپریالیزم حضورغاصبانه ی خود را در کشور ها…

جهان پرآشوب

رسول پویان جهـان نه خانۀ امن و نه جای مصون است چوجنگلی…

راسیسم و نژادگرایی محکوم است 

آرام بختیاری تئوری راسیسم فاقد اعتبار علمی است. فرد راسیست به نژادهای…

اسلام و قوم ابزار های ابریشمین در دست تروریزم طالبانی

نويسنده: مهرالدین مشید  طالبان یعنی یک گروه تروریستی و اسلام دشمن جنایت…

«
»

طالبان راست بگویید!

امین الله مفکر امینی! 2022-22-95

طالبان راست بگو یید که کیها اید وزکــجا آمـــده ایـد

خلق گویند که زپاکستان وزبطن سیا برخــــاسـته ایـد

گرراست بنگریم،این گفته ها مبرازسهووخطاهاســت

هرکه با مردم ومیهن دشمنی کند، این گفــته بجـاست

اعمال سیاه یی که گــــسترده اید بمـــرزوبــوم وطــن

بر بنایش علم وفرهنگ وهنــرنموده اید شما قـــدغن

گاه حجاب را قانون خدا گفته حکم مـیدارید بـــرزنـان

گاهی هم درب مکاتب و دانشگاه می بندید بــــرآنــان

دستگاه جمعی وفردی ی خبـــر، نـــدارند حــق گفـتار

نا چارزجهل وستم شما ها ، کردند و دارنــــد فرار

همه تحصیل کرده های وطن چه مردان وچه زنان اند

بکارهای اشتغال دارند که ضــــد مســــلک آنان اند

بچتــــرفرمان عفو، فریبید خــــلق میهـــن وجهانــرا

که بجاه کرده اید قول و قراربا آنها وعهد و پیما نـرا

تارسمیت بدست آرید که طبــق پیمان عمل کرده اید

ذره ذره باعهد و پیمان ایستاده وچنان عمل کرده اید

ایــــن دینداری وسخنهای مفت دریـــده نـــقاب شمـا

نی خلق میهن ونی جهان گویند لبیک تـب وتاب شـما

دستاورد شما زدوران حاکمیت ،جـــــزتبـــاهی نیسـت

مپندارید که اهل علم وفرهنگ را برآن گواهی نیسـت

اگـــــربا این فسادونا کاری، مــردم ستایند شمـــا را

معنـــی که غلامـــــی کرده اند وآقا شمـــارند شمـا را

مفکر فرض خود داند و گوید بــرزن ومرد میهــن

تا دیر نگشته برا نند شما را ز مرز و بو م و طــن

به یاری آزاده گان با پرچمداران حق یکجـا گردند

بیخ و بنیاد دشمنانرا هرکه باشند تار ومار دا رنـد