صدورحکم بربرمنشانه

اعلامیه حزب کارایران(توفان)

صدورحکم بربرمنشانه برای ۱۵ تن از کارگران شرکت هپکو اراک را قویا محکوم میکنیم

 

مطابق خبرگزاری کمپ نیوزواعلامیه های منتشره ازسوی سندیکاهای کارگری نظیر سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه  ” پانزده تن از کارگران شرکت هپکو اراک که در خرداد ماه سال جاری در اعتراض به معوقات مزدی و نامشخص بودن وضعیت شرکت دست به تجمع اعتراضی زده بودند، توسط شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو اراک جمعاً به ۲۴ سال و ۶ ماه حبس و ۱۱۱۰ ضربه شلاق محکوم شدند. احکام صادره که به صورت گروهی صادر شده به مدت ۵ سال تعلیق شده است.حکم ۱۵ تن از کارگران شرکت هپکو اراک که در خرداد ماه سال جاری در اعتراض به معوقات مزدی و نامشخص بودن وضعیت شرکت دست به تجمع اعتراضی زده بودند، توسط شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو اراک به ریاست قاضی اکبر رضوانی به صورت گروهی صادر شد.اسامی این افراد “مجید لطیفی”، “بهروز حسنوند”، “حمیدرضا احمدی”، “امیر هوشنگ پور فرزانگان”، “مرتضی عزیزی”، “هادی فاضلی”، “ابولفضل کریمی”، “فرید کودانی”، “مجید یحیایی”، “امیر فتاح‌پور”، “یاسر قلی”، “امیر فرید افشار”، “مهدی عابدی”، “علی ملکی” و “بهروز ولاشجردی” توسط هرانا احراز شده است.تمامی این افراد به اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیر قانونی” به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق  تعزیری محکوم شدند.”

 

چنین شیوه های ضد بشری و بیشرمانه ای نه اولین بار است ونه آخرین آن خواهد بود. رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی که مجری اوامر نولیبرالی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است  با توسل به خشن ترین شیوه های ممکن کارگران را سرکوب میکند وحامی بی چون وچرای کلان سرمایه داران ورانتخواران ایران است.چند سال پیش بود که شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی (جزایی) بندر امام خمینی چهار کارگر شریف پتروشیمی رازی را به شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرده بود.این گونه اقدامات بربرمنشانه که بیش از سه دهه است درایران ادامه دارد درپی شکایت مدیر عامل شرکت ها درقالب  اتهام به «اخلال در نظم» و «توهین و تهدید» صادر میشوند .گرسنگی دادن کارگران و خانواده های آنها و ایجاد رعب ووحشت یکی از شیوه های شناخته شده رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی است که بطور سیستماتیک اجرا میشوند. رژیم جمهوری اسلامی هرروز فعالین کارگری را به بند می کشد . گناه آنها تلاش برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری، بهبود وضعیت معیشتی، اضافه دستمزد ، امنیت شغلی و حقوق معوقه است. گناه آنها خم نشدن در مقابل فشار و تهدید رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی است که مردم در کوچه و خیابان از دزدی های میلیاردی سران فاسد آن سخن می گویند و…

رژیم سرمایه داری اسلامی حاکم  که پاسخ نان و آزادی وامنیت شغلی را با شلاق میدهد مذبوحانه میکوشد با نشان دادن مشت آهنین مانع گسترش اعتراضات کارگری گردد تا به خیال خود تا ابد بر خرمراد سوارباشد وبه غارت وجپاول ثروت جامعه ادامه دهد.غافل ازاینکه رژیم جمهوری اسلامی هر اندازه بیشتر سرکوب کند وبه توهین وتحقیر کارگران این ثروت آفرینان جامعه بپردازد به همان اندازه انقلاب آتی ایران خونین تر وقهرآمیز ترخواهد بود و رژیم ملایان سرنوشتی بهترازسرنوشت رژیم خودفروخته وضد کارگری پهلوی نخواهند داشت.کارگران ایران راهی جزاتحاد و تشکل و اتکا به نیروی خویش  وایستادگی درمقابل بربریت نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ندارند.

حزب کارایران (توفان) احکام ارتجاعی وضد کارگری  دستگاه قضایی وحبس و شلاق علیه ۱۵ تن از کارگران شرکت هپکو اراک را قویا محکوم میکند و ایقان دارد که کارگران ایران با اتحاد وتشکل ومقاومت یکپارچه وبا حمایت احزاب وسازمانهای مترقی بین المللی پاسخ شایسته ای به اقدامات جنون آمیز رژیم سرمایه داری حاکم که جان ملت را به لب رسانده است خواهند داد. حزب کارایران(توفان) تمام احزاب و سازمانهای مارکسیستی لنینیستی متشکل در کنفرانس بین المللی وهمه اتحادیه های کارگری وتشکلات  مترقی درسراسر جهان را به کارزار درمحکومیت واعتراض به احکام ضد کارگری دستگاه قضایی جمهوری اسلامی وهمبستگی با کارگران ایران فرا می خواند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بدست مردم ایران !

زنده باد سوسیالیسم این پرچم رهائی بشریت!

دست امپریالیسم آمریکا از ایران ومنطقه کوتاه باد!

حزب کار ایران (توفان)

۸ آبان ماه ۱۳۹۷

www.toufan.org